Voorstel van wet - Het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2018

Dit voorstel van wet i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 34792 - Ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2018 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2018; Voorstel van wet; Voorstel van wet
Document­datum 25-09-2017
Publicatie­datum 25-09-2017
Nummer KST347922
Kenmerk 34792, nr. 2
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

34 792 Het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2018

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo, Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het bedrag van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering ongewijzigd te laten voor het jaar 2018;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Het tweede en derde lid van artikel 19 van de Zorgverzekeringswet blijven buiten toepassing voor het jaar 2018.

ARTIKEL II

Deze wet treedt, onder toepassing van artikel 12, eerste lid, van de Wet raadgevend referendum, in werking met ingang van 1 januari 2018.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.