Voorstel van wet - Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2018

Dit voorstel van wet i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 34775 XVII - Vaststelling begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2018 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2018 ; Voorstel van wet; Voorstel van wet
Document­datum 19-09-2017
Publicatie­datum 19-09-2017
Nummer KST34775XVII1
Kenmerk 34775 XVII, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2017-

2018

34 775 XVII

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en

Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2018

Nr. 1

VOORSTEL VAN WET

19 september 2017

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden,

Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat voor het jaar 2018 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

kst-34775-XVII-1 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2017

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Vaststelling van de begrotingsstaat voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2018

Departementale begrotingsstaat (XVII) behorende bij de Wet van............, Stb.......

Begroting 2018 voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

(bedragen in EUR 1.000)

 

(1)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

 
   

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

TOTAAL

1.791.516

2.466.303

78.811

 

Beleidsartikelen

1.791.516

2.466.303

78.811

1

Duurzame handel en investeringen

354.944

508.830

4.119

2

Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water

475.744

666.496

 

3

Sociale vooruitgang

424.577

724.927

 

4

Vrede en veiligheid voor ontwikkeling

425.301

396.979

 

5

Versterkte kaders voor ontwikkeling

110.950

169.071

74.692

Begrote uitgaven naar beleidsterrein voor 2018 (Totaal: EUR 2.466,3 miljoen)

  • 5. 
    Versterkte kaders-voor ontwikkeling; 169,1
  • 4. 
    Vrede en veiligheid voor ontwikkeling; 397,0
  • 2. 
    Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water; 666,5

Begrote ontvangsten naar beleidsterrein voor 2018 (Totaal: EUR 78,8 miljoen)

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 XVII, nr. 1 5


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.