Stemming motie Caribische openbare lichamen en een kiescollege voor de Eerste Kamer - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 26 februari 2020
kalender

1.

Tekst

2.

8

3.

Stemming motie Caribische openbare lichamen en een kiescollege voor de Eerste Kamer

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor Caribische openbare lichamen en het regelen van een kiescollege voor de Eerste Kamer,

te weten:

  • de motie-Van Tongeren/Van Engelshoven over het aanvaardbare voorzieningenniveau voor de Caribische openbare lichamen (34702, nr. 6).

(Zie vergadering van 5 september 2017)

In stemming komt de motie-Van Tongeren/Van Engelshoven (34702, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Tweede Kamer

Stemming motie Caribische openbare lichamen en een kiescollege voor de Eerste Kamer

12 september 2017 TK 101

101-8-1


 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.