Stemming Onschendbaarheid brief-, telefoon- en telegraafgeheim

1.

Kerngegevens

Officiële titel Stemming Onschendbaarheid brief-, telefoon- en telegraafgeheim
Document­datum 11-07-2017
Publicatie­datum 12-07-2017
Nummer HEK20162017-35-4
Kenmerk 33989
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Sprekers

De heer Kohier (SP)
De heer Lintmeijer (GroenLinks)

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim (33989).

(Zie vergadering van 4 juli 2017.)

De voorzitter:

Ik heet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Defensie van harte welkom in de Eerste Kamer.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

©

De heer Kohier (SP):

Voorzitter. Het voorliggende voornemen tot wijziging van de Grondwet beoogt de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim uit te breiden naar alle tele-communicatiemiddelen. Daar is de fractie van de SP een verklaard voorstander van. Wij vinden het ook goed dat in de nieuwe tekst van artikel 13 de bescherming van de verschillende vormen van communicatie gelijk wordt getrokken. Wij zijn echter tegen de manier waarop dit gebeurt, omdat daardoor het grondwettelijke beschermingsniveau van het briefgeheim minder wordt. Wij constateren dat dit minpunt wordt gerelativeerd nu in het debat is gebleken dat deze wijziging van de Grondwet niet is bedoeld om het beschermingsniveau van het briefgeheim ook in de betreffende wetten te verlagen. De minister heeft gezegd dat de regering ook geen voornemens in die richting heeft. Dit alles afwegende, zal mijn fractie voor dit voorstel stemmen.

©

foto F.Ch.W.Ch. (Frits)  Lintmeijer
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
De heer Lintmeijer (GroenLinks):

Voorzitter. Ook mijn fractie heeft dit wetsvoorstel gewikt en gewogen. Positief is dat artikel 13 wordt aangepast aan de huidige tijd en aan de huidige communicatiemiddelen die ons ter beschikking staan. Wij vinden het op zich jammer dat het beschermingsniveau overall wat lager wordt dan in het bestaande artikel 13. We vonden daarentegen de beantwoording van de minister op de meeste punten adequaat bij dit wetsvoorstel. We houden er rekening mee dat we nog een aantal wetten zullen gaan behandelen waarin dat beschermingsniveau nog eens expliciet op een lager niveau van wetgeving wordt geadresseerd, onder andere het wetsvoorstel dat we vanmiddag behandelen. Dat alles afwegende, stemt ook mijn fractie in met dit voornemen tot wijziging van de Grondwet.

De voorzitter:

Dank u wel, mijnheer Lintmeijer. Zijn er nog anderen die een stemverklaring wensen af te leggen? Ik zie dat dat niet het geval is.

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Ik teken daarbij aan dat er geen enkele fractie afwezig is.


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.