Motie Van Brenk c.s. over de toereikendheid van het sociaal minimum fundamenteel onderzoeken en evalueren - Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 24 januari 2020
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2016-

2017

24 515

Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Nr. 402

MOTIE VAN HET LID VAN BRENK C.S.

Voorgesteld 28 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Nibud-cijfers aantonen dat het sociaal minimum in specifieke situaties tekort kan schieten en dat helderheid hierover gewenst is;

overwegende dat op dit moment onvoldoende duidelijk is of het geldende sociaal minimum in combinatie met andere mogelijke inkomensvoorzieningen toereikend is om in algemene zin te voorkomen dat mensen in (langdurige) schulden en armoede raken;

roept de huidige én de komende regering op om de toereikendheid van het sociaal minimum, met name de bijstand, fundamenteel te onderzoeken en te evalueren, en de Kamer hierover binnen een halfjaar te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Brenk Jasper van Dijk Voortman Gijs van Dijk

kst-24515-402 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2017

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016-2017, 24 515, nr. 402


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.