Vergadering: EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, Brussel - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 11 augustus 2020
kalender

Vergadering: EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

LIBE(2018)0124_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Woensdag 24 januari 2018, 9.00 - 12.30 uur en 14.00 - 18.00 uur

Donderdag 25 januari 2018, 9.00 - 12.30 uur en 14.00 - 16.00 uur

Brussel

Zaal: József Antall (4Q2)

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter

ER ZIJ OP GEWEZEN DAT ALLE TIJDSBLOKKEN INDICATIEF ZIJN EN IN DE LOOP VAN DE VERGADERING KUNNEN VERANDEREN.

 • 3. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

·6 november 2017 PV - PE613.404v01-00

·8 december 2016 PV - PE602.811v01-00

24 januari 2018, 9.00 - 17.40 uur

 • 4. 
  Interparlementaire commissievergadering over "De Europese migratieagenda - Hoe staat het met legale migratietrajecten en integratie?"

(zie afzonderlijk ontwerpprogramma) - PE613.543v03-00

25 januari 2018, 9.00 - 10.00 uur

Gezamenlijk debat met de leden van de voormalige Enquêtecommissie die onderzoek moet doen naar vermeende inbreuken op en gevallen van wanbeheer bij de toepassing van het Unierecht met betrekking tot witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking (PANA)

 • 5. 
  LIBE-PANA ad-hocdelegatie naar Malta, 30 november - 1 december 2017

LIBE/8/12006

 
   

CR - PE616.597v01-00

     

·Presentatie van het ontwerp-delegatieverslag

·Gedachtewisseling met de heer Silvio Camilleri, opperrechter, Malta (te bevestigen)

25 januari 2018, 10.00 - 10.45 uur

 • 6. 
  Netwerk van de EU-agentschappen op het gebied van justitie en binnenlandse zaken (JBZ): Verslag over de activiteiten in 2017 en de prioriteiten voor de samenwerking in 2018

LIBE/8/12070

·Presentatie door Alexis Goosdeel, directeur van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD), en Virginija Langbakk, directeur van het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE)

25 januari 2018, 10.45 - 11.00 uur

 • 7. 
  Voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan

LIBE/8/06819

***I 2016/0176(COD) COM(2016)0378 - C8-0213/2016

 

Rapporteur:

Claude Moraes (S&D)

 

Bevoegd:

LIBE*

   

Adviezen:

EMPL* -

Jean Lambert (Verts/ALE)

AD - PE597.413v02-00

AM - PE599.545v01-00

AM - PE603.028v01-00

 

JURI -

Besluit: geen advies

 
       

·Verslag aan de commissie over de interinstitutionele onderhandelingen

 • 8. 
  Uniekader voor hervestiging

LIBE/8/07284

***I 2016/0225(COD) COM(2016)0468 - C8-0325/2016

 

Rapporteur:

Malin Björk (GUE/NGL)

RR - PE601.257v02-00

Bevoegd:

LIBE

   

Adviezen:

AFET -

Laima Liucija Andrikienė (PPE)

AD - PE601.073v02-00

AM - PE602.773v01-00

 

DEVE -

Besluit: geen advies

 
 

BUDG -

Gérard Deprez (ALDE)

AD - PE601.018v02-00

AM - PE602.760v01-00

 

EMPL -

Besluit: geen advies

 
       

·Verslag aan de commissie over de interinstitutionele onderhandelingen

25 januari 2018, 11.00 - 12.30 uur

*** Elektronische stemming ***

 • 9. 
  Geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Portugal

LIBE/8/11680

 • 2017/0821(CNS) 13308/2017 - C8-0419/2017
 

Rapporteur:

Ignazio Corrao (EFDD)

PR - PE616.632v01-00

Bevoegd:

LIBE

   
       

·Behandeling en goedkeuring

Besluit overeenkomstig artikel 50 van het Reglement (vereenvoudigde procedure)

 • 10. 
  Invoering van een gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen (TCN) ter aanvulling en ondersteuning van het Europees Strafregister Informatiesysteem (ECRIS-TCN)

LIBE/8/10389

***I 2017/0144(COD) COM(2017)0344 - C8-0217/2017

 

Rapporteur:

Daniel Dalton (ECR)

PR - PE612.310v01-00

AM - PE615.287v01-00

Bevoegd:

LIBE

   

Adviezen:

BUDG -

Bernd Kölmel (ECR)

AD - PE612.106v03-00

AM - PE612.148v01-00

 

CONT

   
       

·Goedkeuring ontwerpverslag

·Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen en over de samenstelling van het onderhandelingsteam

 • 11. 
  Jaarverslag over de situatie van de grondrechten in de EU in 2016

LIBE/8/10365

2017/2125(INI)

 

Rapporteur:

Frank Engel (PPE)

PR - PE612.015v01-00

AM - PE613.306v02-00

AM - PE613.307v02-00

Bevoegd:

LIBE

   

Adviezen:

PETI -

Laurențiu Rebega (ENF)

PA - PE609.302v01-00

AM - PE610.822v01-00

       

·Goedkeuring ontwerpverslag

 • 12. 
  Europese Strategie voor coöperatieve slimme vervoerssystemen

LIBE/8/09932

2017/2067(INI) COM(2016)0766

 

Rapporteur voor advies:

Maria Grapini (S&D)

PA - PE612.195v01-00

AM - PE615.192v01-00

Bevoegd:

TRAN -

István Ujhelyi (S&D)

PR - PE610.712v01-00

AM - PE613.546v01-00

       

·Goedkeuring ontwerpadvies

*** Einde elektronische stemming ***

25 januari 2018, 14.00 - 14.20 uur

 • 13. 
  Jaarverslag 2016 over de bescherming van de financiële belangen van de EU - Fraudebestrijding

LIBE/8/11654

2017/2216(INI)

 

Rapporteur voor advies:

Barbara Kudrycka (PPE)

PA - PE615.289v01-00

Bevoegd:

CONT -

Gilles Pargneaux (S&D)

PR - PE612.146v01-00

AM - PE616.654v01-00

       

·Behandeling ontwerpadvies

·Termijn voor de indiening van amendementen: 1 februari 2018, 18.00 uur

25 januari 2018, 14.20 - 15.00 uur

 • 14. 
  Gezamenlijk debat met de Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden van het Europees Parlement
 • • 
  Debriefing door de EDEO en het Bureau van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen (UNHCR) over de besprekingen van de Raad Buitenlandse Zaken van 22 februari 2018 over Libië

25 januari 2018, 15.00 - 15.30 uur

 • 15. 
  Zaak VS-Microsoft (Verenigde Staten van Amerika tegen Microsoft Corporation) - document dat EP-leden als amicus curiae hebben toegezonden aan het Amerikaanse Hooggerechtshof

LIBE/8/12071

·Presentatie door Jan-Philipp Albrecht, ondervoorzitter LIBE en rapporteur van het verslag over de algemene verordening gegevensbescherming

25 januari 2018, 15.30 - 16.00 uur

 • 16. 
  Verordening inzake Enisa, het agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging, tot intrekking van Verordening (EU) nr. 526/2013, en inzake de certificering van de cyberbeveiliging van informatie- en communicatietechnologie ("de cyberbeveiligingsverordening")

LIBE/8/11044

***I 2017/0225(COD) COM(2017)0477 - C8-0310/2017

 

Rapporteur voor advies:

Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE)

PA - PE615.394v02-00

Bevoegd:

ITRE* -

Angelika Niebler (PPE)

 
       

·Behandeling ontwerpadvies

·Termijn voor de indiening van amendementen: 1 februari 2018, 18.00 uur

 • 17. 
  Rondvraag
 • 18. 
  Volgende vergaderingen

·29 januari 2018, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

·1 februari 2018, 9.00 - 12.30 uur en 14.00 - 17.30 uur (Brussel)


1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE)

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met de rechten van de burgers van de EU, bestrijding van discriminatie, vrij verkeer van personen, asiel en migratie en de samenwerking bij de rechtsgang.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie