Motie Rog c.s. over geen ontwikkelteams inrichten die gericht zijn op persoonsvorming of vakoverstijgende vaardigheden - Primair Onderwijs - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 27 mei 2020
kalender

Motie Rog c.s. over geen ontwikkelteams inrichten die gericht zijn op persoonsvorming of vakoverstijgende vaardigheden - Primair Onderwijs

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2016-2017

31 293

Primair Onderwijs

Nr. 362

MOTIE VAN HET LID ROG C.S.

Voorgesteld 20 april 2017 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet ten behoeve van een eventuele curriculum-herziening ook ontwikkelteams wil inrichten met betrekking tot «persoons-vorming» en «vakoverstijgende vaardigheden»;

constaterende dat deze deelonderwerpen sterk raken aan de vrijheid van inrichting van scholen en daarmee aan de pedagogische en didactische keuzes die bepaald worden op bestuurs- en schoolniveau;

verzoekt de regering, geen ontwikkelteams in te richten die gericht zijn op «persoonsvorming» of «vakoverstijgende vaardigheden»,

en gaat over tot de orde van de dag.

Rog

Bruins

Bisschop

kst-31293-362 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2017

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016-2017, 31 293, nr. 362


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.