Amendement Öztürk over de extensieve variant - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling

Dit amendement i is onder nr. 8 toegevoegd aan wetsvoorstel 34516 - Opnemen van een algemene bepaling in de Grondwet (Grondwetswijziging, eerste lezing) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling ; Amendement; Amendement van het lid Öztürk over de extensieve variant
Document­datum 11-04-2017
Publicatie­datum 11-04-2017
Nummer KST345168
Kenmerk 34516, nr. 8
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

34 516 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling

Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID ÖZTÜRK

Ontvangen 11 april 2017

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II komt de algemene bepaling te luiden:

Algemene bepaling

  • 1. 
   Nederland is een democratische rechtsstaat.
  • 2. 
   Het staatsbestel is een stelsel van elkaar wederzijds controlerende en in evenwicht houdende overheidsorganen.
  • 3. 
   De rechter is onafhankelijk.
  • 4. 
   De overheid eerbiedigt en waarborgt de menselijke waardigheid, de grondrechten en de fundamentele rechtsbeginselen.
  • 5. 
   Openbaar gezag kan alleen worden uitgeoefend krachtens de Grondwet of de wet.
  • 6. 
   Een ieder is gelijk voor de wet. Willekeur is verboden. De overheid respecteert de rechtszekerheid.

Toelichting

Dit amendement voorziet in het overnemen van de «extensieve variant» van een algemene bepaling bij de Grondwet uit de notitie van de regering.1 Volgens de indiener doet deze variant meer recht aan het doel van een algemene bepaling bij de Grondwet. De Raad van State stelde in haar advies dat bij het wetsvoorstel de vraag gesteld dient te worden wat precies de toegevoegde normatieve waarde van de bepaling is, omdat er «allerlei alternatieve invullingen» worden opengelaten. De indiener beoogt daarom met het overnemen van de extensieve variant een nadere invulling te bieden van de principes «rechtsstaat, democratie en grondrechten», zodat recht wordt gedaan aan de opmerking van de Raad van State dat er ten behoeve van een normatieve strekking van de bepaling inhoudelijke verduidelijking nodig is. Daarnaast doet het opnemen van de extensieve variant recht aan de opmerking van de Raad van State dat bepalingen met vooral symbolische waarde niet passen in de opvatting dat de Grondwet sober dient te zijn, met louter concrete en bindende rechtsregels. Tot slot hecht de indiener eraan dat in de extensieve variant expliciet is opgenomen dat iedereen gelijk is voor de wet.

Öztürk

Noot 1

Herdruk van Kamerstuk 31 570, nr. I.


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.