WGK006861NL - wetsvoorstel
Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018
Pre-dossier

 

De regels over cliëntenraden in de zorg worden gewijzigd. Het instrumentarium van de cliëntenraad wordt versterkt teneinde cliëntenraden beter in staat te stellen om de belangen van de cliënt te behartigen. Een aantal belangrijke wijzigingen zijn: vervanging van het verzwaard adviesrecht door een instemmingsrecht, betere regeling van de financiering, wettelijke regeling van het enquêterecht, meer ruimte voor maatwerk en een verplichting voor zorgaanbieders in de langdurige zorg om individuele cliënten inspraak te geven in aangelegenheden die direct van invloed zijn op hun dagelijks leven. De verplichting tot het instellen van een cliëntenraad gaat gelden voor instellingen met meer dan tien medewerkers. De Inspectie Gezondheidszorg wordt belast met toezicht.

Inhoudsopgave

  1. Volledige titel
  2. Disclaimer

1.

Volledige titel

Nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018)

 

2.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.