Straks flitspalen op provinciale wegen?

Met dank overgenomen van B. (Barbara) Visser i, gepubliceerd op donderdag 16 februari 2017, 2:54.

Schriftelijke vragen van het lid Visser (VVD) aan de minister van Veiligheid en Justitie en de minister van Infrastructuur en Milieu over uitbreiding trajectcontroles naar de provinciale wegen

 • 1. 
  Heeft u kennis genomen van het bericht “Trajectcontrole op provinciale wegen”?
 • 2. 
  Heeft u inzicht in de maatregelen die er op dit moment in de verschillende provincies worden genomen ten behoeve van de verbetering van de verkeersveiligheid op provinciale wegen?
 • 3. 
  Kunt u de resultaten van de genoemde pilots met de Kamer delen? In welke mate is de verkeersveiligheid op deze wegen toegenomen? En is dit toe te schrijven aan de trajectcontroles, zo ja, waar blijkt dat uit? Met andere woorden, waarom leiden deze pilots tot een wens van verdere uitrol van trajectcontroles?
 • 4. 
  Klopt het bericht dat er binnen twee jaar op 15 tot 20 provinciale wegen trajectcontroles zullen worden geplaatst? Zo ja, wanneer en door wie wordt dit besluit genomen? En welke uitgangspunten worden hierbij gehanteerd?
 • 5. 
  Welke andere oplossingen worden er nog verkend om de verkeersveiligheid op provinciale wegen te verbeteren? Deelt u de mening van de leden van de VVD-fractie dat bij verkeershandhaving verkeersveiligheid centraal moet staan? Kunt u bevestigen dat milieudoelstellingen hier geen onderdeel van uit maken en trajectcontroles hiervoor dus niet kunnen worden ingezet?
 • 5. 
  Deelt u de mening van de landelijke verkeersofficier dat trajectcontroles de oplossing zijn voor aanpak van de verkeersveiligheid op provinciale wegen? Zo ja, waarom? Zo nee, hoe beoordeelt u de uitspraken van de landelijke verkeersofficier?
 • 6. 
  Kunt u toelichten hoe de selectie van provinciale wegen die in aanmerking komen voor een eventuele trajectcontrole, tot stand komt? Wat is de rol van de Kamer hierin?
 • 7. 
  Deelt u de mening van de leden van de VVD -fractie dat als de verkeersveiligheid op provinciale wegen door meerdere zaken wordt belemmerd, de oplossing niet enkel en alleen in trajectcontroles kan worden gezocht, gezien deze alleen bijdragen aan het handhaven van de geldende snelheidslimiet? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke stappen zijn er volgens u nodig om de verkeersveiligheid op provinciale wegen te verbeteren? En welke afspraken zijn hierover gemaakt met gemeenten, provincies, politie en het OM?