Voorstel van wet - Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Yücel en Van Tongeren tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling ter nadere invulling van het verbod om ongeoorloofd onderscheid te maken op grond van geslacht (Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen)

Dit voorstel van wet i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 34650 - Initiatiefvoorstel Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Yücel en Van Tongeren tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling ter nadere invulling van het verbod om ongeoorloofd onderscheid te maken op grond van geslacht (Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen); Voorstel van wet (initiatiefvoorstel); Voorstel van wet
Document­datum 16-01-2017
Publicatie­datum 16-01-2017
Nummer KST346502
Kenmerk 34650, nr. 2
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

34 650 Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Yücel en Van Tongeren tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling ter nadere invulling van het verbod om ongeoorloofd onderscheid te maken op grond van geslacht (Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen)

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is ter nadere invulling van het verbod om ongeoorloofd onderscheid te maken op grond van geslacht, de Algemene wet gelijke behandeling te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Algemene wet gelijke behandeling wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  Het tweede lid wordt vernummerd tot derde lid.
 • 2. 
  Er wordt een lid ingevoegd, luidende:
  • 2. 
   Onder onderscheid op grond van geslacht wordt mede verstaan onderscheid op grond van geslachtskenmerken, genderidentiteit en genderexpressie.

B

Artikel 2, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  Aan het slot van onderdeel a wordt « en» vervangen door een puntkomma.
 • 2. 
  Onderdeel b komt te luiden:
  • b. 
   in gevallen waarin het de bescherming van de vrouw betreft, en.
 • 3. 
  Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
  • c. 
   in verband met zwangerschap en moederschap..

C

In artikel 7, tweede lid, wordt «leerlingen van beide geslachten» vervangen door: alle leerlingen, ongeacht hun geslacht,.

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

ARTIKEL III

Deze wet wordt aangehaald als: Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

De Minister van Veiligheid en Justitie,


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.