Nota van wijziging - Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van het Wetboek van Strafrecht BES teneinde bijzondere bepalingen aangaande majesteitsschennis en de belediging van bevriende staatshoofden te doen vervallen - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 22 oktober 2019
kalender

1.

Tekst

34 456 Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van het Wetboek van Strafrecht BES teneinde bijzondere bepalingen aangaande majesteitsschennis en de belediging van bevriende staatshoofden te doen vervallen

Nr. 9 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 16 december 2016

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Het opschrift komt te luiden: voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen

B

Artikel I, onderdeel E, komt te luiden:

E

Artikel 267 komt te luiden:

Artikel 267

De in de voorgaande artikelen van deze titel bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd, indien de belediging gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening wordt aangedaan aan:

1°. een rechter, de Nationale ombudsman of een substituut-ombudsman of

2°. een ambtenaar, met dien verstande dat onder een ambtenaar niet worden begrepen de in artikel 2, eerste lid, van de Ambtenarenwet genoemde ambtenaren, met uitzondering van:

  • militaire ambtenaren,
  • de deskundige leden, bedoeld in de artikelen 48, derde lid, 55a, tweede lid, 66, tweede en derde lid, 67, derde lid, 69, tweede lid, en 70, tweede lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie, de militaire leden, bedoeld in de artikelen 54, derde lid, 55, tweede lid, en 68, tweede lid, van diezelfde wet, en hun plaatsvervangers en
  • de buitengriffiers en de waarnemend griffiers, bedoeld in de artikelen 14, vierde lid, en 73, tweede lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie.

Het eerste lid van artikel 84 is niet van toepassing.

C

Artikel II, onderdeel F, komt te luiden:

F

Artikel 279 komt te luiden:

Artikel 279

  • 1. 
    De in de voorgaande artikelen van deze titel bepaalde straffen kunnen met een derde worden verhoogd, indien de belediging wordt aangedaan aan een rechter, de Nationale ombudsman of een substituut-ombudsman of een ambtenaar gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening.
  • 2. 
    Onder een ambtenaar worden niet begrepen de in artikel 2, aanhef en onder a, c, d en e van de Ambtenarenwet BES genoemde ambtenaren. De eerste volzin van artikel 86 is niet van toepassing.

Toelichting

Onderdeel A

Het opschrift is gewijzigd teneinde het beter te doen aansluiten bij de inhoud van het wetsvoorstel.

Onderdeel B

Artikel 267 Sr. is gewijzigd teneinde de werkingssfeer ervan uit te breiden tot de Nationale ombudsman en de substituut-ombudsmannen. Hun positie is in de context van het wetsvoorstel vergelijkbaar met die van rechters.

Daarnaast is de redactie zodanig gewijzigd dat artikel 79, eerste lid, van de Wet militair tuchtrecht, een rijkswet, niet aangepast behoeft te worden.

Onderdeel C

Artikel 279 van het Wetboek van Strafrecht BES is gewijzigd teneinde ook daarvan de werkingssfeer ervan uit te breiden tot de Nationale ombudsman en de substituut-ombudsmannen.

Verhoeven


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.