Wet van 15 november 2016, houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 22 augustus 2019
kalender

1.

Tekst

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

 • Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
 • Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn toegetreden tot het staatsbestel van Nederland en dat er derhalve grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Er bestaat grond het hierna in de artikelen II en III omschreven voorstel tot verandering in de Grondwet in overweging te nemen.

ARTIKEL II

In de Grondwet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

A

In artikel 23, vierde lid, wordt «In elke gemeente» vervangen door: In elke gemeente en in elk van de openbare lichamen, bedoeld in artikel 132a,.

B

De eerste volzin van artikel 55 komt te luiden:

 • De leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van provinciale staten en de leden van de algemeen vertegenwoordigende organen van de openbare lichamen, bedoeld in artikel 132a.

C

In artikel 103, tweede lid, wordt «de besturen van provincies, gemeenten en waterschappen» vervangen door: de besturen van provincies, gemeenten, openbare lichamen als bedoeld in artikel 132a en waterschappen.

D

Het opschrift van hoofdstuk 7 komt te luiden:

 • HOOFDSTUK 7. PROVINCIES, GEMEENTEN, CARIBISCHE OPENBARE LICHAMEN, WATERSCHAPPEN EN ANDERE OPENBARE LICHAMEN

E

Na artikel 132 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

 • Artikel 132a

  1.

  Bij de wet kunnen in het Caribische deel van Nederland andere territoriale openbare lichamen dan provincies en gemeenten worden ingesteld en opgeheven.

  2.

  De artikelen 124, 125 en 127 tot en met 132 zijn ten aanzien van deze openbare lichamen van overeenkomstige toepassing.

  3.

  Voor deze openbare lichamen kunnen regels worden gesteld en andere specifieke maatregelen worden getroffen met het oog op bijzondere omstandigheden waardoor deze openbare lichamen zich wezenlijk onderscheiden van het Europese deel van Nederland.

ARTIKEL III

Aan de Grondwet wordt het volgende additionele artikel toegevoegd:

 • ARTIKEL IV

  In artikel 1 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden vervallen het tweede lid alsmede de aanduiding «1.» voor het eerste lid.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Kamerstuk 33 131

Gegeven te

Wassenaar,

15 november 2016

Willem-Alexander

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

 • M. 
  Rutte

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Uitgegeven de tweede december 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

 
 

2.

Meer informatie

 
 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.