Antwoord over de aansluiting A30/A1

Met dank overgenomen van J.L. (Jaco) Geurts i, gepubliceerd op vrijdag 25 november 2016.

Antwoord van minister Schultz van Haegen - Maas Geesteranus (Infrastructuur en Milieu) (ontvangen 29 november 2016)Vraag 1Kent u de brief van de burgemeesters van Barneveld en Ede van 23 november j.l. die mede namens Regio FoodValley, Regio Amersfoort, provincie Gelderland, de Barneveldse Industriële Kring, VNO-NCW Midden, TLN, EVO en de Federatie van Ondernemersverenigingen Valleiregio (FOV) is gezonden aan de Tweede Kamer?Antwoord 1Ja. Vraag 2Herinnert u zich uw brief van 21 november 2016 (Kamerstuk 34 550 A, nr. 19) waarin u aangaf “dat vanuit de regio voor de aanpak van de A1/A30 geen bereidheid tot cofinanciering is getoond”?Antwoord 2Dit antwoord heb ik inderdaad gegeven. Het is mij bekend dat de Regio Food Valley mij bij brief van 23 maart 2016 heeft aangeboden € 1 mln bij te willen dragen aan reconstructie van A1/A30. De door mij gegeven beantwoording over regionale cofinanciering (n.a.v. de motie Visser/Hoogland, Kamerstuk 34 300 A, nr. 77) dient te worden beschouwd in het licht van de afspraken die ik hierover heb gemaakt in de Bestuurlijke Overleggen MIRT dit najaar. In het BO MIRT met de regio Oost-Nederland heb ik naar aanleiding van het gesprek met de regio over bovenstaande motie geen afspraken gemaakt over cofinanciering bij de A1/A30. De regio heeft mij hierover toen ook geen extra aanbod gedaan. Vraag 3Is het u bekend dat de gemeente Barneveld voor € 1,5 miljoen bij wil dragen voor de realisering van een nieuwe verbindingsboog A30 - A1? En dat de regio FoodValley bereid is om vanuit het mobiliteitsfonds € 1 miljoen bij te dragen aan verkeersmaatregelen? En dat de Provinciale Staten van Gelderland het college van Gedeputeerde Staten de ruimte heeft gegeven om met u te onderhandelen over mogelijkheden van (voor)financiering, omdat de provincie de aanpak van de aansluiting A1/A30 van harte ondersteunt? Antwoord 3Dat is me inmiddels bekend, met name door de heden (23 november 2016) aan de Tweede Kamercommissie gestuurde brief van de Gemeente Barneveld e.a. Vraag 4Klopt, in het licht van vraag 3, naar uw inzicht het beeld dat nu ontstaat alsof de Regio FoodValley en provincie Gelderland niet bereid zouden zijn om hierin mee te denken en bij te dragen? Zo nee, bent u bereid dat beeld bij te stellen?Antwoord 4Ik ben bereid met de regio afspraken te maken over cofinanciering bij de reconstructie van de aansluiting A1/A30. De kosten van de door de regio gewenste maatregelen zijn echter enkele tientallen miljoenen euro. Gezien de in de brief aangegeven maximale bijdrage van de regio is de voorwaarde daarbij dat met betrekking tot de doorstroming sprake dient te zijn van een nationaal knelpunt. Daarom wil ik, voordat ik hierover in gesprek ga met de regio, eerst de uitkomsten van de NMCA in 2017 afwachten. Vraag 5Wilt u deze vragen vóór het Nota-overleg inzake het MIRT van maandag 28 november as. beantwoorden?Antwoord 5Beantwoording vindt bij deze plaats.