Amendement Vermue c.s. over € 10 miljoen voor de Nederlandse cultuursector - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 25 maart 2019
kalender

1.

Tekst

34 550 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017

Nr. 87 AMENDEMENT VAN HET LID VERMUE C.S.

Ontvangen 29 november 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 14 Cultuur worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 10.000 (x € 1.000).

II

In artikel 14 Cultuur worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 10.000 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement regelt dat een bedrag van € 10 miljoen wordt vrijgemaakt voor de Nederlandse cultuursector. Dit bedrag kan de Minister van OCW, op basis van de adviezen van de Raad voor Cultuur en de besluiten van de Cultuurfondsen, verdelen onder de culturele instellingen en gezelschappen die een positieve beoordeling hebben gehad en aan wie nog geen toereikende subsidie is toegekend. Met als eerste prioriteit de positieve beoordelingen vanuit het Fonds Podiumkunsten (de instellingen in de B-categorie).

Binnen de SIM regeling is in 2016 een deel van het budget niet verplicht. Deze niet verplichte middelen worden eenmalig ingezet voor bovengenoemd doel.

Vermue Pechtold Jasper van Dijk Grashoff Van Toorenburg Dik-Faber


 
 

2.

Meer informatie

 
 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.