Amendement Vermue c.s. over € 10 miljoen voor de Nederlandse cultuursector - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017

Dit amendement i is onder nr. 87 toegevoegd aan wetsvoorstel 34550 VIII - Vaststelling begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017 ; Amendement; Amendement van het lid Vermue c.s. over € 10 miljoen voor de Nederlandse cultuursector
Document­datum 29-11-2016
Publicatie­datum 29-11-2016
Nummer KST34550VIII87
Kenmerk 34550 VIII, nr. 87
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

34 550 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017

Nr. 87 AMENDEMENT VAN HET LID VERMUE C.S.

Ontvangen 29 november 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 14 Cultuur worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 10.000 (x € 1.000).

II

In artikel 14 Cultuur worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 10.000 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement regelt dat een bedrag van € 10 miljoen wordt vrijgemaakt voor de Nederlandse cultuursector. Dit bedrag kan de Minister van OCW, op basis van de adviezen van de Raad voor Cultuur en de besluiten van de Cultuurfondsen, verdelen onder de culturele instellingen en gezelschappen die een positieve beoordeling hebben gehad en aan wie nog geen toereikende subsidie is toegekend. Met als eerste prioriteit de positieve beoordelingen vanuit het Fonds Podiumkunsten (de instellingen in de B-categorie).

Binnen de SIM regeling is in 2016 een deel van het budget niet verplicht. Deze niet verplichte middelen worden eenmalig ingezet voor bovengenoemd doel.

Vermue Pechtold Jasper van Dijk Grashoff Van Toorenburg Dik-Faber


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.