Verordening 2016/2030 - Wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 wat betreft het secretariaat van het Comité van toezicht van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening is op 23 november 2016 gepubliceerd en is op 1 december 2016 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EU, Euratom) 2016/2030 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 wat betreft het secretariaat van het Comité van toezicht van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)

officiële Engelstalige titel

Regulation (EU, Euratom) 2016/2030 of the European Parliament and of the Council of 26 October 2016 amending Regulation (EU, Euratom) No 883/2013, as regards the secretariat of the Supervisory Committee of the European Anti-Fraud Office (OLAF)
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2016/2030
Origineel voorstel COM(2016)113 NLEN
Celex-nummer i 32016R2030

3.

Key dates

Document 26-10-2016; datum van ondertekening
Bekendmaking in Publicatieblad 23-11-2016; PB L 317 p. 1-3
Inwerkingtreding 01-12-2016; in werking zie art 2
01-01-2017; Toepassing zie art 2
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

23.11.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 317/1

 

VERORDENING (EU, Euratom) 2016/2030 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 26 oktober 2016

tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 wat betreft het secretariaat van het Comité van toezicht van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 325,

Gezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 106 bis,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van de Rekenkamer (1),

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (2),

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

In overeenstemming met artikel 15, lid 1, van Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 van het Europees Parlement en de Raad (3), heeft het Comité van toezicht van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (hierna het „Bureau” genoemd) tot taak geregeld toezicht te houden op de wijze waarop het Bureau zich van zijn onderzoekstaak kwijt, ter versterking van de onafhankelijkheid van het Bureau.

 

(2)

Het kader voor de uitvoering van de begrotingskredieten met betrekking tot de leden van het Comité van toezicht moet zo worden opgezet dat elke schijn van mogelijke inmenging van het Bureau in de uitoefening van de taken van de leden van het Comité wordt vermeden. Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 moeten worden aangepast om een dergelijk kader mogelijk te maken, terwijl de transparantie van de kredieten voor de werking van het Comité van toezicht hetzelfde blijft als voorheen.

 

(3)

Om te zorgen voor een doeltreffende en doelmatige werking van het Comité van toezicht moet zijn secretariaat rechtstreeks door de Commissie, onafhankelijk van het Bureau, worden verzorgd, en moet de Commissie het secretariaat voor de vervulling van zijn functie van passende middelen voorzien. De Commissie dient zich te onthouden van inmenging in de toezichthoudende taken van het Comité van toezicht, teneinde de onafhankelijkheid van het Comité van toezicht te waarborgen.

 

(4)

De door het Bureau overeenkomstig artikel 10, lid 4, van Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 aangewezen functionaris voor gegevensbescherming dient bevoegd te blijven voor de verwerking van gegevens door het secretariaat van het Comité van toezicht.

 

(5)

De geheimhoudingsverplichtingen voor het personeel van het secretariaat van het Comité van toezicht moeten van toepassing blijven.

 

(6)

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming werd geraadpleegd overeenkomstig artikel 28, lid 2, van Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad (4) en heeft op 18 maart 2016 besloten geen advies uit te brengen,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 wordt als volgt gewijzigd:

 

1)

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

 

a)

aan lid 4 wordt de volgende alinea toegevoegd:

„De functionaris voor gegevensbescherming is bevoegd voor de verwerking van gegevens door het Bureau en door het secretariaat van het Comité van toezicht.”;

 

b)

in lid 5 wordt de tweede alinea vervangen door:

„Overeenkomstig het Ambtenarenstatuut is het de personeelsleden van het Bureau en het personeel van het secretariaat van het Comité van toezicht verboden informatie waarvan zij in hun ambt kennis hebben genomen, aan onbevoegden mede te delen, tenzij die informatie reeds rechtmatig openbaar of voor het publiek toegankelijk is gemaakt; ook na beëindiging van de dienst blijft deze verplichting op de personeelsleden rusten.

De leden van het Comité van toezicht zijn gebonden aan dezelfde...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.