Brief Algemene Rekenkamer; Focus op beleidstoetsing - Verbetering verantwoording en begroting - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 25 februari 2020
kalender

1.

Tekst

31 865 Verbetering verantwoording en begroting

Nr. 88 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 november 2016

In uw brief van 14 april jl. informeerde u ons over het besluit om het kabinet te vragen om het thema «Focus op beleidstoetsing» als overkoepelend focusonderwerp te benoemen voor de verantwoording over het jaar 2016, te behandelen in mei 2017.

Het besluit dat de Kamer in de verantwoording over 2016 extra aandacht geeft aan beleidstoetsing, draagt ertoe bij dat het kabinet zich transparant en expliciet over resultaten van beleid verantwoordt.

Tijdens onze briefings naar aanleiding van het verantwoordingsonderzoek 2015 hebben we aan de leden van de Vaste Kamercommissies gevraagd voor welke onderwerpen - binnen het overkoepelende focusthema beleidstoetsing - in de verantwoording over het kabinetsbeleid in 2017 over 2016 concreet aandacht wordt gevraagd. In uw brief van 15 juli heeft u aangegeven welke commissie-specifieke focusonderwerpen per departementaal jaarverslag u heeft aangewezen voor de verantwoording over 2016.

U kunt verwachten dat de Algemene Rekenkamer in de controle van het onderzoek 2016 de totstandkoming van de beleidsinformatie in de departementale jaarverslagen onderzoekt. Ook zullen wij aanvullend enkele specifieke beleidsthema’s onderzoeken, zoals luchtkwaliteit, het trekkingsrecht PGB, passend onderwijs, rijksincasso-beleid en opleidingen en arbeidsmarkt zorg. Doel van deze onderzoeken is om het parlement op Verantwoordingsdag te voorzien van informatie over wat het beleid inhoudt, wat het kost en wat het oplevert.

Indien gewenst kan in ons reguliere overleg met de Vaste Kamercommissie Financiën dit verder worden besproken.

Algemene Rekenkamer,

drs. A.P. (Arno) Visser, president

dr. E.M.A. (Ellen) van Schoten RA, secretaris


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.