Nota van wijziging - Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 16 december 2019
kalender

1.

Tekst

34 445 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 7 november 2016

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel I, onderdeel A, wordt in het daarin voorgestelde artikel 1 de zinsnede die begint met «zorg of dienst» en eindigt met «een bovengrens met betrekking tot aantal behandelingen of behandelduur» vervangen door:

1°. zorg of dienst die behoort tot het op grond van de Wet langdurige zorg verzekerde pakket;

2°. zorg of overige dienst als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel a, van de Zorgverzekeringswet;

3°. zorg die niet behoort tot zorg of overige diensten als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel a, van de Zorgverzekeringswet, vanwege de leeftijd van de patiënt of vanwege een ondergrens of bovengrens met betrekking tot aantal behandelingen of behandelduur;.

B

In artikel I, onderdeel B, wordt het daarin voorgestelde artikel 1a als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het tweede lid wordt «als bedoeld bij of krachtens artikel 3.1.1 van de Wet langdurige zorgof als bedoeld bij en krachtens artikel 11 van de Zorgverzekeringswet,» vervangen door: als omschreven bij of krachtens artikel 3.1.1 van de Wet langdurige zorg of als omschreven bij of krachtens artikel 11 van de Zorgverzekeringwet,.
 • 2. 
  Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
 • 3. 
  Voor de toepassing van deze wet wordt, voor zover het betreft de inkoop van forensische zorg, Onze Minister van Veiligheid en Justitie met een ziektekostenverzekeraar gelijkgesteld.

C

Artikel I, onderdeel C, wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het tweede lid wordt de zinsnede «of een deel daarvan» vervangen door: of voor zover het betreft forensische zorg, voor een deel daarvan.

D

De aanhef van artikel I, onderdeel O, onder 2, komt te luiden:

Onder vernummering van het derde en vierde lid tot vierde en zesde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

E

Artikel I, onderdeel V, onder 2, wordt vervangen door:

 • 2. 
  In het derde, vierde lid en vijfde lid wordt «zorgautoriteit» telkens vervangen door: Autoriteit Consument en Markt.

F

In artikel I, onderdeel FF, wordt in het daarin voorgestelde artikel 55 in het twaalfde lid «in afwijking van het zesde lid,» vervangen door: in afwijking van het zevende lid,.

G

In artikel I, onderdeel GG, wordt in het daarin voorgestelde artikel 56 in het tweede lid «van die wet» vervangen door: van de Wet langdurige zorg.

H

Artikel I, onderdeel II, wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  Het tweede lid van het daarin voorgestelde artikel 56b komt te luiden:
 • 2. 
  Voor beschikbaarheidbijdragen als bedoeld in het eerste lid komen uitsluitend cruciale zorg en voorzieningen, werkzaamheden of functies gericht op het leveren van zorg, in aanmerking:
 • a. 
  waarvan de kosten niet of niet geheel zijn toe te rekenen naar, of door middel van tarieven in de zin van deze wet in rekening te brengen zijn aan, individuele ziektekostenverzekeraars of verzekerden, of waarbij een zodanige toerekening dan wel een zodanige tarifering marktverstorend zou werken, en
 • b. 
  die niet op andere wijze worden bekostigd.
 • 2. 
  In het negende lid van het daarin opgenomen artikel 56c wordt de zinsnede «de krachtens het derde tot en met zevende lid vastgestelde ministeriële regelingen vervangen door: de krachtens het derde tot en met zesde lid vastgestelde ministeriële regelingen.

I

Artikel I, onderdeel LL, komt te luiden:

LL

Artikel 65 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.
 • 2. 
  Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
 • 2. 
  De zorgautoriteit en de Autoriteit Consument en Markt verwerken de voor de uitvoering van deze wet noodzakelijke persoonsgegevens, waaronder medische en strafrechtelijke gegevens, met in achtneming van het krachtens het eerste lid bepaalde.
 • 3. 
  Het eerste lid (nieuw), wordt als volgt gewijzigd:
 • a. 
  In de onderdelen a en b wordt de zinsnede «welke van de in artikel 60 onderscheiden categorieën van persoonsgegevens» vervangen door: welke identificerende, medische en strafrechtelijke persoonsgegevens.
 • b. 
  Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b door een puntkomma wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
 • c. 
  welke identificerende, medische en strafrechtelijke persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de in die regeling aangewezen taken en bevoegdheden van de Autoriteit Consument en Markt.

J

Artikel I, onderdeel RR, wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  «Artikel 76 komt te luiden» wordt vervangen door: Artikel 76 komt te luiden:.
 • 2. 
  In artikel 76, eerste lid, wordt «, 68 tot en met 68d» vervangen door: en 68 tot en met 68d.

K

Artikel I, onderdeel AAA, komt te luiden:

AAA

Artikel 104, eerste lid, komt te luiden:

 • 1. 
  De zorgautoriteit draagt het op grond van artikel 56c, achtste lid, ingevorderde bedrag af aan het Zorgverzekeringsfonds.

L

In artikel I, onderdeel BBB, wordt het daarin voorgestelde artikel 126a als volgt gewijzigd:

 • a. 
  «, 56c, derde tot en met zesde lid» wordt vervangen door: en artikel 56c, derde tot en met zesde lid.
 • b. 
  De zinsnede «niet eerder gedaan dan vier weken» wordt vervangen door: niet eerder gedaan dan dertig dagen.

M

In artikel VII wordt «de artikelen 36, derde lid,» vervangen door: de artikelen 36, vierde lid,.

N

Artikel VIII wordt als volgt gewijzigd:

 • a. 
  De zinsnede «houdende vaststelling van een Wet forensische zorg» wordt vervangen door: tot vaststelling van een Wet forensische zorg.
 • b. 
  Onderdeel A komt te luiden:

A

Artikel I, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  «Artikel 1 komt te luiden:» wordt vervangen door: Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:.
 • 2. 
  «Artikel 1» wordt vervangen door: 1. Het eerste lid komt te luiden:.
 • 3. 
  «In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:» wordt vervangen door: 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:.
 • 4. 
  De zinsnede «- sepot: een beslissing van het openbaar ministerie tot het afzien van verdere vervolging, bedoeld in artikel 167, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering;» vervalt.
 • 5. 
  Na «Zorgverzekeringsfonds: fonds, genoemd in artikel 39, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet.» wordt toegevoegd:
 • 2. 
  In het tweede lid wordt «Onder zorg bedoeld in het eerste lid, onderdeel b,» vervangen door: Onder zorg bedoeld in het eerste lid.

O

Artikel IX wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  De zinsnede «houdende vaststelling van een Wet forensische zorg» wordt vervangen door: tot vaststelling van een Wet forensische zorg
 • 2. 
  De zinsnede «wordt dat artikel als volgt gewijzigd» wordt vervangen door: wordt artikel 7:13A van die wet als volgt gewijzigd:
 • 3. 
  In onderdeel A wordt «Onder zorg bedoeld in het eerste lid, onderdeel b,» vervangen door: Onder zorg bedoeld in het eerste lid,.

P

Na artikel X worden veertien artikelen ingevoegd, luidende:

ARTIKEL Xa

Indien het bij koninklijke boodschap van 30 juni 2014 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving (33 980) tot wet is of wordt verheven, en die wet later in werking treedt dan deze wet, wordt die wet als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  Artikel I, onderdelen A, B en K, vervalt.
 • 2. 
  In artikel I, onderdeel L, onder 2, wordt «Het derde lid, onderdeel a, komt te luiden:» vervangen door: Het vierde lid, onderdeel a, komt te luiden:.
 • 3. 
  In artikel I, onderdeel L, onder 3, wordt «Er wordt een lid toegevoegd» vervangen door: Er wordt een lid ingevoegd.
 • 4. 
  Artikel I, onderdelen M, R, S, U, vervalt.
 • 5. 
  In artikel I, onderdeel V, onder 1, wordt «De zinsnede «de artikelen 35, 36 en 38»» vervangen door «de artikelen 36, 38 en 56a» en wordt «35, 36 tot en met 38» vervangen door: 36, 38, 56a.
 • 6. 
  Artikel I, onderdelen DD, FF, HH, KK, onder 1, OO, onder 1, vervalt.
 • 7. 
  Artikel II, onderdeel 0A, vervalt.
 • 8. 
  Artikel VIII, onderdeel A, vervalt.

ARTIKEL Xb

Indien het bij koninklijke boodschap van 21 december 2012 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens) (33 509) tot wet is of wordt verheven, en artikel IV, onderdeel Ba, van die wet eerder in werking is getreden of treedt dan deze wet, wordt deze wet als volgt gewijzigd:

Artikel I, onderdeel PP, onder 1, komt te luiden:

 • 1. 
  In het eerste lid wordt «bij of krachtens deze wet en met het in de artikelen 16 en 16a bedoelde toezicht,» vervangen door: bij of krachtens deze wet, met uitzondering van de paragrafen 4.3 en 4.3a, en met het in de artikelen 16 en 16a bedoelde toezicht,.

ARTIKEL Xc

Indien het bij koninklijke boodschap van 21 december 2012 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens) (33 509) tot wet is of wordt verheven, en artikel IV, onderdeel Ba, van die wet later in werking treedt dan deze wet, komt artikel IV, onderdeel Ba, van die wet te luiden:

Ba

In artikel 72 wordt «Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet, met uitzondering van de paragrafen 4.3 en 4.3a, zijn belast» vervangen door: Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet, met uitzondering van de paragrafen 4.3 en 4.3a, en met het in de artikelen 16 en 16a bedoelde toezicht zijn belast.

ARTIKEL Xd

Indien het bij geleidende brief van 5 juli 2012 aanhangig gemaakte voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (33 328) tot wet is of wordt verheven en die wet eerder in werking is getreden of treedt dan deze wet, wordt artikel I, onderdeel Y, van deze wet als volgt gewijzigd:

In het daarin voorgestelde artikel 49d wordt in het tweede lid de zinsnede «ingevolge artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur» vervangen door: ingevolge artikel 5.1 van de Wet open overheid.

ARTIKEL Xe

Indien het bij geleidende brief van 5 juli 2012 aanhangig gemaakte voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (33 328) tot wet is of wordt verheven en die wet later in werking treedt dan deze wet, wordt die wet als volgt gewijzigd:

In artikel 9.35 wordt «In artikel 49c, vierde lid» vervangen door: In artikel 49d, tweede lid.

ARTIKEL Xf

Indien het bij koninklijke boodschap van 8 februari 2012 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet toelating zorginstellingen en enkele andere wetten teneinde investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg te bevorderen (Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg) (33 168) tot wet is of wordt verheven en artikel IV, onderdeel B, van die wet later in werking treedt dan deze wet, komt artikel IV, onderdeel B, van die wet te luiden:

B

In artikel 72, eerste lid, aanhef, wordt na «de paragrafen 4.3 en 4.3a» wet» ingevoegd:, en van de artikelen, bedoeld in artikel 16, onder h.

ARTIKEL Xg

Indien het bij koninklijke boodschap van 30 oktober 2015 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg (34 333) tot wet is of wordt verheven en artikel II, onderdeel A, van die wet eerder in werking is getreden of treedt dan deze wet, wordt deze wet als volgt gewijzigd:

A

In artikel I, onderdeel A, wordt in de alfabetische rangschikking van het daarin voorgestelde artikel 1 ingevoegd:

orgaan van de verblijfplaats: rechtspersoon die door Onze Minister is aangewezen als orgaan van de verblijfplaats in de zin van de socialezekerheidsverordening of, voor zover het zorg betreft, een verdrag inzake sociale zekerheid waarbij Nederland partij is;

orgaan van de woonplaats: rechtspersoon die door Onze Minister is aangewezen als orgaan van de woonplaats in de zin van de socialezekerheidsverordening of, voor zover het zorg betreft, een verdrag inzake sociale zekerheid waarbij Nederland partij is;

socialezekerheidsverordening: Verordening (EG) nr. 883/2004 i van het Europees parlement en de Raad van 29 april 2004, betreffende de coördinatie van socialezekerheidsstelsels (Pb EU 2004, L 166);

toepassingsverordening: Verordening (EG) nr. 987/2009 i van het Europees parlement en de Raad van 16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 i betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (PbEU 2009, L 284);.

ARTIKEL Xh

Indien het bij koninklijke boodschap van 30 oktober 2015 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg (34 333) tot wet is of wordt verheven en artikel II, onderdeel B, van die wet eerder in werking is getreden of treedt dan deze wet, wordt deze wet als volgt gewijzigd:

In artikel I, onderdeel C, onder 2, wordt «Onder vernummering van het derde en vierde lid tot zesde en zevende lid» vervangen door: Onder vernummering van het derde tot en met vijfde lid tot zesde tot en met achtste lid.

ARTIKEL Xi

Indien het bij koninklijke boodschap van 30 oktober 2015 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg (34 333) tot wet is of wordt verheven en artikel II, onderdeel E, van die wet eerder in werking is getreden of treedt dan deze wet, wordt deze wet als volgt gewijzigd:

In artikel I, onderdeel HH, wordt in het zesde lid van het daarin voorgestelde artikel 56a na «op een ziektekostenverzekeraar» ingevoegd: , op het orgaan van de woonplaats en op het orgaan van de verblijfplaats.

ARTIKEL Xj

Indien het bij koninklijke boodschap van 30 oktober 2015 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg (34 333) tot wet is of wordt verheven en artikel II, onderdeel I, van die wet eerder in werking is getreden of treedt dan deze wet, wordt deze wet als volgt gewijzigd:

In artikel I, onderdeel RR, wordt in het eerste lid van het daarin voorgestelde artikel 76 na «31, » ingevoegd: 31a, tweede lid, 31c, 31d, eerste tot en met vierde lid,.

ARTIKEL Xk

Indien het bij koninklijke boodschap van 30 oktober 2015 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg (34 333) tot wet is of wordt verheven en artikel II, onderdeel M, van die wet eerder in werking is getreden of treedt dan deze wet, wordt deze wet als volgt gewijzigd:

In artikel I, onderdeel UU, wordt in het daarin voorgestelde artikel 82 na «31, » ingevoegd: 31a, tweede lid, 31c, 31d, eerste tot en met vierde lid,.

ARTIKEL Xl

Indien het bij koninklijke boodschap van 30 oktober 2015 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg (34 333) tot wet is of wordt verheven en artikel II, onderdeel A, van die wet later in werking treedt dan deze wet, wordt die wet als volgt gewijzigd:

Artikel II onderdeel A, komt te luiden:

A

In artikel 1 wordt in de alfabetische rangschikking ingevoegd:

orgaan van de verblijfplaats: rechtspersoon die door Onze Minister is aangewezen als orgaan van de verblijfplaats in de zin van de socialezekerheidsverordening of, voor zover het zorg betreft, een verdrag inzake sociale zekerheid waarbij Nederland partij is;

orgaan van de woonplaats: rechtspersoon die door Onze Minister is aangewezen als orgaan van de woonplaats in de zin van de socialezekerheidsverordening of, voor zover het zorg betreft, een verdrag inzake sociale zekerheid waarbij Nederland partij is;

socialezekerheidsverordening: Verordening (EG) nr. 883/2004 i van het Europees parlement en de Raad van 29 april 2004, betreffende de coördinatie van socialezekerheidsstelsels (Pb EU 2004, L 166);

toepassingsverordening: Verordening (EG) nr. 987/2009 i van het Europees parlement en de Raad van 16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 i betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (PbEU 2009, L 284);.

ARTIKEL Xm

Indien het bij koninklijke boodschap van 30 oktober 2015 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg (34 333) tot wet is of wordt verheven en artikel II, onderdeel B, van die wet later in werking treedt dan deze wet, wordt die wet als volgt gewijzigd:

In artikel II, onderdeel B, wordt «5. Voor zover» vervangen door: 8. Voor zover.

ARTIKEL Xn

Indien het bij koninklijke boodschap van 30 oktober 2015 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg (34 333) tot wet is of wordt verheven en artikel II, onderdeel E, van die wet later in werking treedt dan deze wet, wordt die wet als volgt gewijzigd:

Artikel II, onderdeel E, komt te luiden:

E

In artikel 56a, zesde lid, wordt na «op een ziektekostenverzekeraar» ingevoegd:, op het orgaan van de woonplaats en op het orgaan van de verblijfplaats.

Toelichting

Algemeen

Deze nota van wijziging bevat aanpassingen van het bij koninklijke boodschap van 8 april 2016 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg (34 445).

Deze nota van wijziging betreft in de eerste plaats forensische zorg en de samenloop met het bij koninklijke boodschap van 4 juni 2010 ingediende voorstel van wet tot vaststelling van een Wet forensische zorg en daarmee verband houdende wijzigingen in diverse andere wetten (Wet forensische zorg) (32 398) (hierna: Wetsvoorstel forensische zorg). Deze nota van wijziging betreft in de tweede plaats een correctie van de voorgestelde voorhangbepaling (artikel 126a) in de Wet marktordening gezondheidszorg (hierna: Wmg).

Deze nota van wijziging betreft in de derde plaats aanpassingen in verband met de samenloop met het bij koninklijke boodschap van 30 juni 2014 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving (33 980) (hierna: Wetsvoorstel VTO Wmg).

De redactie van het onderhavige wetsvoorstel en deze memorie van toelichting zijn gebaseerd op de vooronderstelling dat het tot wet verheven Wetsvoorstel VTO Wmg reeds in werking is getreden1. Deze nota van wijziging bewerkstelligt dat het onderhavige wetsvoorstel ook voorziet in de mogelijkheid dat het tot wet verheven Wetsvoorstel VTO Wmg op een later tijdstip in werking treedt dan het tot wet verheven onderhavige wetsvoorstel.

Deze nota van wijziging betreft in de vierde plaats samenloopbepalingen met vier andere wetsvoorstellen en in de vijfde plaats technische correcties zoals het herstel van redactionele oneffenheden en van foutieve verwijzingen en het verduidelijking van de redactie van enige artikelen.

Artikelsgewijs

A (artikel 1 van de Wmg)

De redactie van de begripsomschrijving van «zorg» is vereenvoudigd en verduidelijkt.

B (artikel 1a van de Wmg)

De begripsomschrijving van forensische zorg wordt geheel in overeenstemming gebracht met die in artikel 1.1, tweede lid, eerste en tweede volzin, van het Wetsvoorstel forensische zorg. Door het aanmerken van de Minister van Veiligheid en Justitie als ziektekostenverzekeraar beschikt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de handhavende bevoegdheden met betrekking tot forensische zorg. Dit betekent dat de paragrafen 6.2, 6.3, 6.4 en 6.5 van de Wmg, ook kunnen gelden voor forensische zorg. De uitzondering voor toepassing van die paragrafen in het huidige artikel 6 van het Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG, kan in verband daarmee vervallen.

C (artikel 2 van de Wmg)

Het gewijzigde tweede lid van artikel 2 van de Wmg, bewerkstelligt dat de mogelijkheid om een deel van die wet uit te zonderen blijft bestaan voor forensische zorg. De bepalingen van de Wmg die naar hun aard onverenigbaar zijn of kunnen zijn met de bijzondere omstandigheden van forensische zorg dienen voor die zorg buiten toepassing te blijven2. Het gaat hierbij om de bepalingen, met uitzondering van de handhavingsparagrafen, die nu reeds in het Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG zijn uitgezonderd.

D (artikel 36 van de Wmg) en P (artikel Xa, onder 3)

De gewijzigde wijzigingsopdracht voorziet ook in vernummering van artikel 36, vierde lid, van de Wmg. De vernummering van dat artikel tot het zesde lid hangt samen met het feit dat het Wetsvoorstel Vto Wmg in artikel I, onderdeel L, onder 3, van dat voorstel, een vijfde lid toevoegt aan artikel 36 van de Wmg. In het geval het tot wet verheven Wetsvoorstel Vto Wmg later in werking treedt dan tot wet verheven onderhavige wetsvoorstel, wordt er in artikel 36 van de Wmg een vijfde lid ingevoegd in plaats van toegevoegd.

E (artikel 48 van de Wmg)

De wijziging zorgt ervoor dat ook in artikel 48, derde lid, van de Wmg, «zorgautoriteit» wordt vervangen door: Autoriteit Consument en Markt.

F (artikel 55 van de Wmg)

Het betreft hier een correctie van een foutieve verwijzing.

G (artikel 56 van de Wmg)

De wijziging maakt duidelijk dat met «die wet» in artikel 56, tweede lid, de Wet langdurige zorg wordt bedoeld.

H (artikel 56b van de Wmg)

De gewijzigde redactie van het voorgestelde artikel 56b, tweede lid, van de Wmg, verduidelijkt dat de zorg, functie, werkzaamheid of functie gericht op het leveren van zorg, moet voldoen aan één van beide van de in onderdeel a van dat artikel genoemde voorwaarden en aan de in onderdeel b van dat artikel genoemde voorwaarde, om in aanmerking te komen voor een beschikbaarheidbijdrage.

I (artikel 65 van de Wmg) en P (artikel Xa, onder 4)

De wijzigingsopdrachten van artikel 65 van de Wmg in artikel I, onderdeel U, van het Wetsvoorstel VTO Wmg, zijn ook opgenomen in artikel I, onderdeel LL. In het geval het tot wet verheven Wetsvoorstel VTO Wmg later in werking treedt dan tot wet verheven onderhavige wetsvoorstel, vervalt artikel I, onderdeel U, van de eerstgenoemde wet.

J (artikel 76 van de Wmg)

In artikel I, onderdeel RR, is na «komt te luiden», de ontbrekende dubbele punt ingevoegd. De wijziging in artikel 76, eerste lid, van de Wmg betreft een redactionele verbetering die buiten twijfel stelt dat het in dat lid gaat om een cumulatieve opsomming van artikelen.

K (artikel 104 van de Wmg)

De herformulering van de wijzigingsopdracht zorgt ervoor dat die niet wordt beïnvloed door de inwerkingtreding van het tot wet verheven Wetsvoorstel VTO Wmg.

L (artikel 126a van de Wmg)

De termijn van vier weken wordt gecorrigeerd naar dertig dagen. Dit is overeenkomstig de huidige voorhangtermijn.

M (Wet op de economische delicten)

Het betreft hier de aanpassing aan de vernummering van artikel 36, derde lid, tot artikel 36, vierde lid op grond van artikel I, onderdeel O, onder 2.

N (samenloopbepaling)

De wijziging van artikel VIII bestaat uit twee delen. Het eerste deel zorgt ervoor dat de formulering in de aanhef van dat artikel geheel aansluit bij de koninklijke boodschap van 4 juni 2010 waarbij het Wetsvoorstel forensische zorg bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal is ingediend. Het tweede deel stelt de tekst van in artikel I, onderdeel A, van het onderhavige wetsvoorstel opnieuw vast. Artikel 7.13A, onderdeel A, onder 2, van het Wetsvoorstel forensische zorg, bevat het voorstel om aan artikel 1 van de Wmg een tweede en derde lid toe te voegen. Artikel I, onderdeel A, van het onderhavige wetsvoorstel, voorziet indien het tot wet verheven Wetsvoorstel forensische zorg eerder in werking treedt dan het tot wet verheven onderhavige wetsvoorstel, in het voorstel de alfabetische rangschikking van begripsomschrijvingen in het eerste lid neer te leggen. Het op grond van het artikel 7.13A, onderdeel A, onder 2, van het Wetsvoorstel forensische zorg, aan artikel 1 van de Wmg, toegevoegde tweede lid, wordt aangepast aan het feit dat artikel 1, eerste lid, van de Wmg, vanwege de in dat lid opgenomen alfabetische rangschikking, geen afzonderlijke onderdelen bevat.

O (samenloopbepaling)

De eerste wijziging van artikel IX betreft de aansluiting van de formulering bij de koninklijke boodschap waarbij het Wetvoorstel forensische zorg bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal is ingediend. De tweede wijziging betreft een aanpassing van de desbetreffende wijzigingsopdracht aan aanwijzing nr. 171b van de Aanwijzingen voor de regelgeving.

De derde wijziging betreft de aanpassing aan het feit dat artikel 1, eerste lid, van de Wmg, vanwege de in dat lid opgenomen alfabetische rangschikking, geen afzonderlijke onderdelen bevat.

P (artikel Xa)

Het bovengenoemde artikel wijzigt het tot wet verheven Wetsvoorstel VTO Wmg indien die wet later in werking treedt dan het tot wet verheven onderhavige wetsvoorstel.

De tweede wijziging betreft de aanpassing aan de vernummering van het derde lid van artikel 36 van de Wmg tot het vierde van dat artikel, op grond van artikel I, onderdeel O, onder 2, van het onderhavige wetsvoorstel.

De vijfde wijziging betreft de aanpassing aan het vervallen van artikel 35 van de Wmg en het nieuwe artikel 56a van de Wmg.

Er vervallen onderdelen omdat het onderhavige wetsvoorstel reeds in de desbetreffende wijzigingen voorziet, respectievelijk overbodig maakt.

P (artikelen Xb tot en met Xn)

De bovengenoemde artikelen bevatten de bepalingen voor de samenloop van het onderhavige wetsvoorstel met:

 • a. 
  het bij koninklijke boodschap van 21 december 2012 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens) (33 509);
 • b. 
  het bij geleidende brief van 5 juli 2012 aanhangig gemaakte voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (33 328);
 • c. 
  het bij koninklijke boodschap van 8 februari 2012 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet toelating zorginstellingen en enkele andere wetten teneinde investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg te bevorderen (Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg) (33 168), en
 • d. 
  het bij koninklijke boodschap van 30 oktober 2015 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg (34 333).

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

Noot 1

Zie Kamerstukken II 2015/16, 34 445, nr. 3, blz. 47.

Noot 2

Zie Kamerstukken II 2011/12, 32 398, nr. 10, blz. 27.


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.