Teken de petitie tegen sluiting Doveninternaat Guyot

Met dank overgenomen van M.R.J. (Michel) Rog i, gepubliceerd op zaterdag 30 januari 2016.

Het CDA vindt het een slechte zaak dat Staatssecretaris Dekker het doveninternaat Guyot Kentalis in Haren wil sluiten. Dekker kondigde eind vorig jaar de subsidie voor het internaat te stoppen. Volgens hem kunnen dove leerlingen ook in het reguliere onderwijs gebruik maken van tolken en zou hiermee het internaat overbodig zijn. Het CDA vindt dit onverstandig en wil actie ondernemen om dit voornemen terug te draaien.

VVD-staatsecretaris denkt met zijn portemonnee

Het CDA vindt dat de VVD-staatssecretaris met zijn bezuiniging weinig inzicht toont in wat dove leerlingen nodig hebben en uitsluitend met de portemonnee denkt, ten koste van leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. De Statenfractie Groningen en de Tweede Kamerfractie van het CDA willen dat Dekker terugkomt op zijn besluit. Zij roepen de staatssecretaris op om een kosten-baten analyse uit te laten voeren, waarbij gekeken wordt naar de kosten van het inzetten van individuele tolken op reguliere scholen in plaats van het openhouden van het internaat. Ook wil het CDA onderzoek naar de sociaal-maatschappelijke gevolgen die dit voor betreffende leerlingen heeft. Op 10 februari wordt hierover gesproken in de Tweede Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tijdens het algemeen overleg Passend Onderwijs.

CDA Kamerlid Michel Rog: “Het sluiten van het doveninternaat is een kwalijke en kortzichtige bezuinigingsmaatregel die dove leerlingen ernstig beperkt in hun sociaal-emotionele ontwikkeling en onderwijskansen. Deze leerlingen gebruiken gebarentaal, een taal waarmee zij in het reguliere onderwijs niet uit de voeten kunnen. Dove leerlingen zullen in het reguliere onderwijs veel communicatie om hen heen missen. Het CDA wil recht doen aan de ontwikkelingskansen van dove leerlingen en hen niet wegrukken uit deze gespecialiseerde onderwijsomgeving waar veel waardering voor is.”

CDA Statenlid Robert de Wit: ‘’Wij roepen inwoners op om de petitie ‘Doveninstituut Haren moet blijven’ te ondertekenen via deze link. Door deze petitie te ondertekenen geven we gezamenlijk een sterke boodschap richting staatssecretaris Dekker om terug te komen op deze ondoordachte maatregel.’’

Over de Guyot Dovenschool

De Guyot Dovenschool is een begrip in de provincie Groningen. Het is de enige school voor voortgezet onderwijs aan dove en slechthorende kinderen die zowel in gesproken Nederlands als in gebarentaal onderwijs biedt. De leerlingen van de school komen uit heel Nederland. Een deel daarvan woont in het internaat omdat zij te ver weg wonen om elke dag naar school te reizen. Door de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) valt verblijfszorg echter niet langer onder de subsidie van de overheid. De staatssecretaris wil daarom de financiering voor nieuwe leerlingen stopzetten.