Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan het Adviescollege voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) over het voorstel van wet van de leden Voortman en Kuiken tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind - Voorstel van wet van de leden Voortman en Kuiken tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 14 oktober 2019
kalender

1.

Tekst

34 541 Voorstel van wet van de leden Voortman en Kuiken tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind

Nr. 4 BRIEF VAN HET PRESIDIUM

Aan de Leden

Den Haag, 3 november 2016

Het Presidium legt hierbij conform artikel 30 tweede lid van het Reglement van Orde aan u voor het verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie bij brief van 13 oktober 2016 om advies te vragen aan het Adviescollege voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) over het voorstel van wet van de leden Voortman en Kuiken tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind (Kamerstuk 34 541).

Bij deze brief is een bijlage gevoegd met daarin de vraagstelling.

Het presidium stelt u voor om in te stemmen met deze adviesaanvraag.

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, K. Arib

BIJLAGE Aan het Presidium

Den Haag, 13 oktober 2016

De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft besloten op grond van artikel 17 van de Kaderwet adviescolleges en artikel 30 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer (RvO) u te verzoeken aan de Kamer voor te stellen aan het Adviescollege voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) advies te vragen over het voorstel van wet van de leden Voortman en Kuiken tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind (Kamerstuk 34 541).

De commissie verzoekt u conform artikel 30 RvO deze adviesaanvraag ter goedkeuring aan de Kamer voor te leggen en, indien goedkeuring wordt verleend, door te geleiden naar het ACVZ.

De voorzitter van de commissie, Ypma


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.