Voorstel van wet - Voorstel van wet van de leden Bisschop en Rog tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappen

Dit voorstel van wet i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 34598 - Initiatiefvoorstel Schrappen van de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets in het voortgezet onderwijs i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van de leden Bisschop en Rog tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappen; Voorstel van wet (initiatiefvoorstel); Voorstel van wet
Document­datum 01-11-2016
Publicatie­datum 01-11-2016
Nummer KST345982
Kenmerk 34598, nr. 2
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

34 598 Voorstel van wet van de leden Bisschop en Rog tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappen

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de wettelijke grondslag voor het houden van een diagnostische toets in het voortgezet onderwijs te schrappen, en dat het in verband hiermee noodzakelijk is de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra te wijzigen,

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet op het voortgezet onderwijs wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 28b vervalt.

B

In artikel 59a, eerste lid wordt «, 22 en 28b» vervangen door: en 22.

ARTIKEL II

In artikel 14a, tweede lid, van de Wet op de expertisecentra wordt «, 24 en 28b» vervangen door: en 24.

ARTIKEL III

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.