Amendement Van Tongeren/Ouwehand ter vervanging van nr. 14 over het ondersteunen van proefprocessen van Groningers in verband met mijnbouwschade - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2017

Dit amendement i is onder nr. 20 toegevoegd aan wetsvoorstel 34550 XIII - Vaststelling begroting Economische Zaken en het Diergezondheidsfonds 2017.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2017 ; Amendement; Amendement van de leden Van Tongeren en Ouwehand ter vervanging van nr. 14 over het ondersteunen van proefprocessen van Groningers in verband met mijnbouwschade
Document­datum 27-10-2016
Publicatie­datum 27-10-2016
Nummer KST34550XIII20
Kenmerk 34550 XIII, nr. 20
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

34 550 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2017

Nr. 20 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN TONGEREN EN OUWEHAND TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 141

Ontvangen 27 oktober 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 200 (x € 1.000).

II

In artikel 5 Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 200 (x € 1.000).

Toelichting

Indieners van dit amendement onderschrijven het uitgangspunt van het Kabinet dat iedereen toegang dient te hebben tot het recht. Dit geldt naar de mening van indieners ook voor Groningers die geconfronteerd worden met mogelijke schade ten gevolge van mijnbouwactiviteiten.

De rechter is in Nederland de enige die onafhankelijk is en afdwingbare uitspraken kan doen die maatgevend zijn voor soortgelijke gevallen. Groningers vinden nauwelijks hun weg naar de rechter. Naar de mening van de indieners kunnen rechterlijke uitspraken bijdragen aan een herstel van vertrouwen.

Daarom willen de indieners dat er een regeling komt waaruit experts, advocaten en bij ingewikkelde zaken een casemanager gefinancierd worden om een aantal proefprocessen te voeren.

De indieners van dit amendement stellen voor om in de begroting van het Ministerie van Economische Zaken voor 2017 een bedrag van tweehonderdduizend euro vrij te maken om een aantal proefprocessen van Groningers, die menen schade ten gevolge van mijnbouwactiviteiten te hebben, te ondersteunen. De selectie van geschikte casussen voor proefprocessen door de Nationaal Coördinator Groningen dient volgens indieners gedaan te worden op voorspraak van bewonersorganisaties, zoals het Groninger Gasberaad, de Groninger Bodem Beweging en Stut en Steun.

Van Tongeren Ouwehand

Noot 1

Vervanging in verband met wijziging van de ondertekening.


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.