Brief regering; Reactie op DNB onderzoek naar toezicht op witwassen en terrorismefinanciering (herdruk) - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 14 oktober 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2016-

2017

31 477

Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering

Nr. 17 HERDRUK1

BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 oktober 2016

De vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie heeft ten behoeve van het algemeen overleg over witwassen en aanpak misbruik vastgoed op 6 oktober 2016 verzocht om een reactie op het bericht «DNB bezorgd over toezicht op witwassen» uit de Telegraaf van 1 september 2016. Met deze brief voldoe ik aan dat verzoek.

Het artikel heeft betrekking op het themaonderzoek «Transactiemoni-toring» dat De Nederlandsche Bank (DNB) in maart 2016 is gestart. Dat onderzoek wordt gehouden bij banken, betaalinstellingen, trustkantoren en instellingen voor money transfers. DNB onderzoekt in hoeverre deze instellingen hun transacties effectief monitoren op risico's op witwassen en terrorismefinanciering. Door die monitoring moeten zij in staat zijn om mogelijk ongebruikelijke transactiepatronen en transacties van cliënten, die een hoger risico op witwassen of het financieren van terrorisme met zich meebrengen, te signaleren en tijdig te melden bij de Financial Intelligence Unit - Nederland.

Uit een tussenstand van het onderzoek, waarover DNB onlangs berichtte, blijkt dat het transactiemonitoringsproces bij de onderzochte instellingen nog de nodige verbeteringen behoeft. In haar berichtgeving geeft DNB aan dat het transactiemonitoringsproces verbeterd kan worden. DNB noemt onder meer dat het risicoprofiel en de risicoclassificatie van een cliënt veelal onvoldoende worden meegenomen bij het detecteren en onderzoeken van (potentieel) ongebruikelijke transacties. Daarnaast ziet DNB dat de compliancefunctie onvoldoende wordt betrokken bij de kwaliteitsbeoordeling van de afhandeling van meldingen. De betrokken instellingen hebben laten weten dat zij behoefte te hebben aan meer informatie en houvast om in de eigen organisatie transactiemonitoring op een adequate en effectieve manier te borgen.

1 i.v.m. omissies in de tekst

kst-31477-17 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2016

Dit onderzoek is één van de voorbeelden van de wijze waarop DNB continu onderzoek doet naar de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) door de bij DNB onder toezicht staande instellingen. Naast thema-onderzoeken voert DNB ook specifieke onderzoeken uit bijvoorbeeld naar aanleiding van incidenten of signalen en reguliere onderzoeken waar DNB bijvoorbeeld onderzoekt of eerdere vastgestelde tekortkomingen door instellingen opgelost zijn. Dit zijn goede en kritische manieren om de naleving van deze wet te onderzoeken en daar waar nodig te versterken.

DNB heeft aangekondigd dat zij eind dit jaar aan de onderzochte instellingen handreikingen zal geven om de transactiemonitoring beter op orde te krijgen. DNB denkt hierbij aan het opstellen van good practices. Dit is in aanvulling op de reeds sinds 2011 door DNB gepubliceerde Leidraad Wwft/SW, waarin instellingen nadere guidance hebben ontvangen met betrekking tot de naleving van de Wwft en de Sanctiewet, en de diverse publicaties door DNB van «vragen en antwoorden» met betrekking tot specifieke onderwerpen. Wanneer blijkt dat de instellingen, ondanks de handreikingen van DNB, niet aan hun wettelijke verplichtingen voldoen, ligt het voor de hand dat DNB sanctionerend optreedt. De keuze van het meest effectieve handhavingsinstrument is aan DNB.

De Minister van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016-2017, 31 477, nr. 17 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.