Brief regering; Voorhangprocedure ontwerp van een besluit tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en het Besluit OM-afdoening in verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven - Maatregelen verkeersveiligheid - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 17 november 2019
kalender

1.

Tekst

29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 531 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Ontvangen ter Griffie op 5 oktober 2016.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 2 november 2016.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 3 november 2016.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 oktober 2016

De voordracht van de algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2, vijfde lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv) wordt niet eerder gedaan dan nadat de Tweede Kamer en de Eerste Kamer gedurende vier weken de gelegenheid hebben gehad eventuele opmerkingen tegen het ontwerp van de algemene maatregel van bestuur kenbaar te maken. Gelet op deze voorhangprocedure leg ik, mede namens mijn ambtgenoot van Infrastructuur en Milieu, hierbij het ontwerp van het bovenvermelde besluit met de daarbij behorende nota van toelichting aan u voor1.

Het ontwerpbesluit wijzigt onder meer de bijlage bij de Wahv en strekt primair tot het vastleggen van de jaarlijkse inflatiecorrectie van de tarieven van de verkeersboetes met - 0,03% Dit percentage is gebaseerd op de wijziging van de consumentenprijsindex (geldontwaarding) in de periode van 1 juni 2015 tot 1 juni 2016. Daarnaast worden in de bijlage bij de Wahv en de bijlagen bij het Besluit OM-afdoening enkele inhoudelijke aanpassingen doorgevoerd welke met name het gevolg zijn van wijzigingen in wet- en regelgeving. Gestreefd wordt naar inwerkingtreding van het ontwerpbesluit met ingang van 1 januari 2017.

Een gelijkluidende brief zend ik aan de Voorzitter van de Eerste Kamer.

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

Noot 1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl


2.

Bijlagen

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.