Brief regering; Stand van zaken onderzoeksteam 13 Oceans - Mensenhandel - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 22 oktober 2019
kalender

1.

Tekst

2

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2016-2017

 

28 638

Mensenhandel

29 628

Politie

Nr. 149

BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 oktober 2016

In het Algemeen Overleg van 29 juni 2016 (Kamerstuk 29 628, nr. 661) heb ik toegezegd uw Kamer te berichten over het wel of niet opheffen van een team dat onderzoek doet naar een viertal Europese netwerken dat Roma-kinderen zou uitbuiten. Met deze brief informeer ik uw Kamer over de stand van zaken van het onderzoeksteam mensenhandel, genaamd 13 Oceans, dat zich richt op de uitbuiting van (Roma)-kinderen.

Op 22 juni 2016 verscheen het bericht dat de politie vier criminele netwerken in Nederland ontdekt had die Roma-kinderen uitbuiten en dat uitgebuite Roma-kinderen gered en teruggehaald waren naar Nederland. Zeker twintig kinderen worden door deze groepen gedwongen om te stelen en te bedelen in verschillende Europese steden. Een deel van deze kinderen staat in Nederland onder toezicht van de Jeugdbescherming, maar is spoorloos. Hierover heb ik uw Kamer nader geïnformeerd bij de beantwoording op de Kamervragen van de leden Volp (PvdA) en de leden Kuiken en Van Dekken (beiden PvdA), op 30 augustus jl. (Aanhangsel Handelingen II 2015/16, nrs. 3368 en 3367).

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft mij bericht dat het onderzoek dit jaar zal worden afgerond. Als het onderzoek aanleiding geeft voor vervolgonderzoek, zal het gezag mede in relatie tot overige prioriteiten en zaken besluiten over vervolgstappen. Zowel mobiel banditisme als uitbuiting van binnen Europa rondtrekkende groepen Roma-kinderen zijn onderdeel van de Veiligheidsagenda 2015-2018 (bijlage bij Kamerstuk 28 684, nr. 412) en behouden de aandacht van politie en OM.

De Minister van Veiligheid van Justitie,

G.A. van der Steur

kst-28638-149 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2016

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016-2017, 28 638, nr. 149


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.