Brief regering; Reactie op verzoek van de commissie over het bericht ‘Politie laat verstek gaan bij verplichte test’ - Politie - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 4 juni 2020
kalender

Brief regering; Reactie op verzoek van de commissie over het bericht ‘Politie laat verstek gaan bij verplichte test’ - Politie

1.

Tekst

29 628 Politie

Nr. 665 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 oktober 2016

Op 31 augustus heeft de vaste commissie voor VenJ mij verzocht de Kamer een reactie op het bericht «Politie laat verstek gaan bij verplichte test» te doen toekomen. In genoemd bericht gaat het om de profcheck. De profcheck is een e-training waarmee politiemensen hun parate kennis kunnen testen en onderhouden. De profcheck is niet verplicht, maar wordt wel aanbevolen. Daarom heb ik vorig jaar in mijn beleidsreactie op het inspectierapport Parate Kennis (Kamerstuk 29 628, nr. 513) toegezegd dat in de periode van 2015 tot en met 2017 iedere medewerker jaarlijks deelneemt aan de profcheck. In het voorgangsbericht versterking opsporing heb ik de Korpschef gevraagd scherp toe te zien op deelname aan de profcheck (bijlage bij Kamerstuk 29 628, nr. 593).

Zoals aangegeven in mijn reactie op het Politieonderwijsverslag 2016 (Kamerstuk 29 628, nr. 659), wordt het onderhouden van parate kennis op termijn onderdeel van het landelijke kwaliteitssysteem vakbekwaamheid van de politie. De Korpschef doet een voorstel voor een kwaliteitssysteem/systematiek om de vakbekwaamheid van het politiepersoneel te borgen. Na ontvangst en beoordeling van dit voorstel zal ik uw Kamer nader informeren.

De Minister van Veiligheid van Justitie, G.A. van der Steur


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.