Brief regering; Ontwerpbesluit houdende aanpassing van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en het Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria in verband met de invoering van bijzondere procedurele bepalingen in het Vreemdelingenbesluit 2000 - Rechtsbijstand - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 23 oktober 2019
kalender

1.

Tekst

31 753 Rechtsbijstand

Nr. 128 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 september 2016

Ingevolge artikel 49 van de Wet op de rechtsbijstand overleg ik uw Kamer bijgaand een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 (Bvr 2000) en het Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria (Brt) in verband met de invoering van bijzondere procedurele bepalingen in het Vreemdelingenbesluit 2000 (Vb 2000) die kunnen worden toegepast in situaties waarin sprake is van een aanzienlijke toename van het aantal asielaanvragen, alsmede een nota van toelichting daarbij1. Het ontwerpbesluit en de nota van toelichting worden tevens in de Staatscourant bekendgemaakt.

Het Vb 2000 voorziet met ingang van 1 maart 2016 in bijzondere procedures voor de behandeling van asielaanvragen van bepaalde groepen (Stb. 2016, 87). Deze bijzondere procedures hebben gevolgen voor de regelgeving op het terrein van het vreemdelingenrecht en de gesubsidieerde rechtsbijstand. Onderhavig ontwerpbesluit bevat de met deze wijziging samenhangende aanpassingen in het Bvr 2000 en het Brt.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff

Noot 1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl


2.

Bijlagen

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.