Brief regering; Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over het onderzoek “Status: Vermist. Opzoek naar een oplossing” - Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 14 oktober 2019
kalender

1.

Tekst

17 050 Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies 33 552 Slachtofferbeleid

Nr. 531 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 september 2016

Graag kom ik terug op de brief van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie d.d. 2 juni 2016, waarin mij is verzocht het Openbaar Ministerie te vragen de mogelijke risico’s van fraude in kaart te brengen in verband met de maatregelen die zijn en worden getroffen om achterblijvers van vermiste personen tegemoet te komen.

Ik heb deze vraag voorgelegd aan de Voorzitter van het College van Procureurs Generaal. Hij heeft mij inmiddels meegedeeld dat op dit terrein geen (uitgebreide) casuïstiek beschikbaar is, waardoor het voor het Openbaar Ministerie niet mogelijk is om tot een onderbouwde risicoanalyse te komen. Naar zijn mening kan in voorkomende gevallen worden aangesloten bij de maatregelen die in een breder kader al worden toegepast bij de aanpak van identiteitsfraude. De kabinetsvisie hierop heeft uw Kamer eerder ontvangen (Kamerstuk 26 643, nr. 301). Voorts geldt dat betrokken instanties en organisaties bij het betrachten van coulance jegens achterblijvers van vermiste personen alert moeten blijven op signalen van fraude. Bij geconstateerde onregelmatigheden staat de weg van aangifte open, bijvoorbeeld wegens oplichting, flessentrekkerij, witwassen of uitkeringsfraude.

Graag neem ik de gelegenheid te baat om u te berichten dat de maatregelen die zijn aangekondigd in mijn brieven aan u van 19 februari 2016 en 22 april 2016, waarmee achterblijvers van vermiste personen in de praktijk tegemoet worden gekomen bij het regelen van zaken en maatwerk kan worden geleverd, op schema liggen (Kamerstuk 34 300 VI, nr. 81 en Kamerstuk 33 552, nr. 21). Ter illustratie zij erop gewezen dat de in mijn brief van 22 april jl. genoemde protocollen van de Belastingdienst, de Pensioenfederatie en de Nederlandse Vereniging van Banken inmiddels gereed zijn.

Het lijkt mij goed om nu de nodige ervaring op te doen met dit nieuwe beleid en het vervolgens, in samenspraak met Slachtofferhulp Nederland, te evalueren om te bezien of er eventuele knelpunten zijn.

Anticiperend hierop ben ik voornemens het WODC te vragen om een rechtsvergelijkend onderzoek te doen naar de wijze waarop andere landen met deze problematiek omgaan. Dan kunnen we met de inzichten elders ons voordeel doen bij de oplossing van eventuele knelpunten. Ik wil bij dat onderzoek nadrukkelijk ook de suggesties betrekken die tijdens de ronde-tafelbijeenkomst van 29 juni j.l. zijn gedaan.

Mijn streven is om u uiterlijk in de zomer van 2017 via een voortgangsbrief nader te informeren.

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.