Brief regering; Rectificatie omissies Jaarverslag RIEC-LIEC 2015 (Herdruk) - Bestrijding georganiseerde criminaliteit - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 14 oktober 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2016-2017

29 911

Bestrijding georganiseerde criminaliteit

Nr. 133 HERDRUK1

BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 september 2016

Op 30 augustus jl. heb ik uw Kamer per brief geÔnformeerd over de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit met als bijlage het jaarverslag RIEC/LIEC 2015 (Kamerstuk 29 911, nr. 129). Na verzending zijn door het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) in dit jaarverslag een viertal kleine omissies ontdekt, die, zo werd mij medegedeeld, naar alle waarschijnlijkheid zijn veroorzaakt tijdens de transformatie van de word-versie naar de drukversie. De totaalcijfers van de ondernomen acties zoals uitgedragen in de Kamerbrief worden niet beÔnvloed. Ook hebben deze geconstateerde omissies geen invloed op de lijn zoals ik die in de Kamerbrief over de georganiseerde misdaad aan uw Kamer heb gecommuniceerd.

In de bijlage treft u de door het LIEC gerectificeerde versie van het jaarverslag RIEC/LIEC 2015 aan2. Tevens is een erratum toegevoegd3. Op de website van het LIEC wordt per vandaag eveneens deze gerectificeerde versie gepubliceerd.

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

1    I.v.m. een correctie in de datum

2    Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

3    Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

kst-29911-133 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2016

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016-2017, 29 911, nr. 133


3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.