Amendement Van der Staaij c.s. ter vervanging van nr. 13 over vervroegde vrijlating in verband met een tekort aan plaatsen in penitentiaire inrichtingen - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 22 oktober 2019
kalender

1.

Tekst

34 086 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen)

Nr. 26 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 131

Ontvangen 27 september 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel QQ, vervalt artikel 6:2:14.

Toelichting

De regeling van het voorgestelde artikel 6:2:14 maakt het mogelijk om in verband met een tekort aan plaatsen voor de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen of vrijheidsbenemende maatregelen in penitentiaire inrichtingen gedurende zes maanden of, na voortzetting van de regeling door de Minister van Veiligheid en Justitie, zelfs een jaar gedetineerden tot maximaal drie maanden eerder vrij te laten dan waarop op basis van de regeling voor voorwaardelijke invrijheidsstelling recht bestaat. De indieners zijn van mening dat een dergelijke vervroegde vrijlating niet gewenst is, omdat het afbreuk doet aan de door de rechter opgelegde straffen en het vertrouwen in de rechtspraak. In een dergelijke situatie dient gezorgd te worden voor een alternatieve oplossing voor het capaciteitsprobleem. Vervroegde vrijlating is als oplossing niet gewenst.

Van der Staaij Bisschop Helder

Noot 1

Vervanging in verband met een wijziging in de ondertekening.


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.