Nieuwe vragen aan Wiebes over een peperdure reorganisatie bij de belastingdienst (700 miljoen)

Met dank overgenomen van P.H. (Pieter) Omtzigt i, gepubliceerd op vrijdag 16 september 2016, 12:06.

Gisteren heeft de Kamer besloten dat staatssecretaris Wiebes nadere informatie moet geven over de reorganisatie van de belastingdienst.

Mensen die vlak voor hun pensioen zaten konden nog een zeer royale afvloeiingsregeling krijgen en hebben daar massaal gebruik van gemaakt. Die regeling is niet conform de normale rijksregeling, maar veel royaler voor mensen die vlak bij hun pensioen staan.

Nou het gevolg laat zich raden. Bijna iedereen boven de 63 bij de belastingdienst gaat nu onmiddellijk met pensioen:

Kijk maar naar de tabellen in: http://parlisweb/parlis/document.aspx?id=3c37ccab-5ac2-4eb9-b365-3fe9088fffdf

De regeling kost nu al meer dan 700 miljoen euro.

Ook heeft de belastingdienst zichzelf een naheffing van tientallen miljoenen euro's moeten opleggen omdat het een verkapte vroegpensioenregeling uitvoert. Hoe bizar wil je het maken.

Daarom hebben we de volgende inbreng geleverd als CDA.

Staatssecretaris Wiebes dient deze vragen voor donderdag te beantwoorden.

De leden van de CDA-fractie hebben met grote verbazing kennis genomen van de antwoorden op de vragen het lid Omtzigt over de leegloop bij de Belastingdienst. Deze leden zijn zeer verbaasd dat bij de vertrekregeling geen beperking is opgenomen voor medewerkers die bijna met pensioen zouden gaan. Er zijn medewerkers die meer geld krijgen als ze stoppen met werken dan als ze doorwerken tot hun pensioen. Een dergelijke beperking is standaard voor vertrekregelingen en het ontbreken daarvan maakt dat het budget met vele tientallen miljoenen wordt overschreden en de continuïteit van de Belastingdienst gevaar loopt. Tot overmaat van ramp moet de Belastingdienst een eindheffing gaan betalen over de vertrekpremies die als vroegpensioen kunnen worden aangemerkt, terwijl die heffing bedoeld is om af te schrikken en vroegpensioen te voorkomen.

De leden van de CDA-fractie hebben de volgende vragen over de vertrekregeling.

 • 1. 
  Allereerst willen de leden van de CDA-fractie een beeld krijgen van de omvang van de regeling. Hoeveel maandsalarissen kon een medewerker met 40 dienstjaren, die twee maanden voor zijn pensioenleeftijd vrijwillig ontslag neemt, als stimuleringspremie krijgen, indien hij voor 30 juni 2016 heef aangegeven van optie A gebruik te maken?
 • 2. 
  Op welke wijze wordt de vertrekregeling berekend? Is dat conform artikel 49tt, vierde lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, die er gewoon in voorziet dat je afkoopsom nooit hoger kan zijn dan het loon dat je nog zou kunnen krijgen tot aan de je pensioendatum? Zo nee, waarom niet?
 • 3. 
  Wanneer zijn de onderhandelingen over de vrijwillige vertrekregeling gestart?
 • 4. 
  Kunt u de tabellen uit de Kamervragen herhalen maar dan alleen voor de mensen voor wie de regeling open stond? Immers mensen bij bijvoorbeeld de douane konden geen gebruik maken van de regeling. Dus kunt u voor zowel de leeftijdscohorten en de functiegroepen aangeven hoeveel mensen gebruik mochten maken van de regeling en hoeveel mensen dat daadwerkelijk gedaan hebben?
 • 5. 
  Kunt u aangeven hoeveel mensen voor 1 september 2016, voor 1 januari 2017, voor 1 juli 2017 en voor 1 januari 2018 met hun werkzaamheden bij de belastingdienst stoppen onder de regelingen, hetzij omdat zij stoppen, hetzij omdat zij SWITCH gaan werken?
 • 6. 
  Kunt u aangeven waarom er gemiddeld meer dan 100.000 euro wordt uitgegeven per vrijwillig vertrekkende ambtenaar van de bealstingdienst? Hoe ziet de opbouw van de kosten eruit?
 • 7. 
  Vanaf wanneer is er tijdens de onderhandelingen gesproken over een beperking van de stimuleringspremie voor medewerkers die bijna met pensioen gaan?
 • 8. 
  Is bij de onderhandelingen over de vertrekregeling gesproken over de eindheffing die verschuldigd zou zijn over de vertrekregeling?
 • 9. 
  Bent u ooit gewaarschuwd voor het feit dat deze regeling een verkapte prepensioenregeling zou zijn en dat er dus een eindheffing zou kunnen volgen? Zo ja, wanneer en door wie?
 • 10. 
  Op welke momenten bent u geïnformeerd over het verloop van de onderhandelingen over de vrijwillige vertrekregeling? En op welke momenten bent u gewaarschuwd over het verloop van die onderhandelingen?
 • 11. 
  De leden van de CDA-fractie maken zich grote zorgen om de continuïteitsrisico’s bij de Belastingdienst. Zij zien dat een zeer groot deel van de deurwaarders (functiegroep D) vrijwillig wil vertrekken. Hoeveel deurwaarders (functiegroep D) waren werkzaam bij de belastingdienst op 31 december 2015? Hoeveel van deze belastingdeurwaarders maken gebruik van de vertrekregeling? Welke gevolgen heeft dit voor het invorderingsproces?
 • 12. 
  Bij welke onderdelen van de Belastingdienst zijn de discontinuiteitsrisico’s die veroorzaakt worden door vrijwillig vertrek, het grootst? Bij welke onderdelen van de Belastingdienst heeft meer dan 20% van de medewerkers gekozen voor vrijwillig vertrek? Wat betekent het grote aantal vertrekkende collega’s voor de perspectieven en werkzaamheden van de medewerkers die bij de Belastingdienst blijven werken?
 • 13. 
  De leden van de CDA-fractie kunnen niet geloven dat de directie van de Belastingdienst de fiscale gevolgen van haar eigen regeling niet voorzien heeft. Nog minder kunnen zij geloven dat het de directie niet uitmaakt dat het budget van de vertrekregeling fors wordt overschreden zonder dat dit de reorganisatie ten goede komt. Kan de staatssecretaris aangeven welke van deze twee scenario’s de waarheid is?
 • 14. 
  Is de staatssecretaris bereid de beschikking van de eindheffingsaanslag die de uitvoerende instantie Belastingdienst aan de werkgever Belastingdienst heeft opgelegd aan de Kamer doen toekomen? Indien deze aanslag nog niet is opgelegd, kan de staatssecretaris deze dan aan de Kamer doen toekomen zodra deze is opgelegd? En kan de staatssecretaris aangeven of hij in bezwaar/beroep zal gaan tegen de beschikking van de belastingdienst?
 • 15. 
  Hoe hoog zal naar verwachting de totale eindheffing zijn die de Belastingdienst tijdens de reorganisatie oplegt aan de Belastingdienst? Hoeveel van de overschrijding van het meerjarige budget van € 70 miljoen wordt veroorzaakt door de eindheffing over de uitkeringen wegens vrijwillig vertrek? Op welke wijze zal de overschrijding van het meerjarige budget van € 70 miljoen worden gedekt?
 • 16. 
  Hoeveel bedraagt de huidige beste schatting van de reorganisatiekosten met jaar tijdens de reorganisatie? Kan de staatssecretaris de tabel met de oorspronkelijke inschatting van de frictiekosten aanvullen met de huidige schatting van de frictiekosten en alle andere kosten per jaar over de periode 2016-2023?
 • 17. 
  Tot slot hebben de leden van de CDA-fractie nog enkele vragen over de reorganisatie in het algemeen. Hoeveel mensen die bij Switch zouden gaan werken, blijven in hun oude functie werken?
 • 18. 
  Op welke wijze worden de tekorten in personeel bij de Belastingdienst opgevangen?
 • 19. 
  Hoeveel uitzendkrachten en hoeveel ZZP’ers waren op 1 september 2016 bij de Belastingdienst werkzaam?
 • 20. 
  Werken alle ZZP’ers bij de Belastingdienst per 1 september 2016 volgens een modelcontract DBA? Zo nee, waarom niet?
 • 21. 
  Kunt u de modelcontracten van de Belastingdienst (als werkgever) publiek maken?
 • 22. 
  Hoe beoordeelt u zelf de gang van zaken bij de reorganisatie? Welke zaken zijn in uw ogen fout gegaan?