34532 NL - wetsvoorstel
Invoering van een stelsel van fosfaatrechten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 8 september 2016 ingediend door de staatssecretaris van Economische Zaken, Van Dam i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het, voor de realisatie van de doelstellingen van Richtlijn 91/676/EEG van de Raad van 12 december 1991 inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (PbEG 1991, L 375) alsmede voor de naleving van het uit hoofde van deze richtlijn genomen Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 16 mei 2014 tot verlening van een door Nederland gevraagde derogatie op grond van Richtlijn 91/676/EEG van de Raad inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (PbEU 2014, L 148), noodzakelijk is verdere groei van de melkveestapel te voorkomen en daartoe een stelsel van fosfaatrechten in te voeren.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging, 33 amendementen en een subamendement ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 14 moties en in de Eerste Kamer drie moties ingediend.

4.

Documenten

(165 stuks)

2 8 september 2016, koninklijke boodschap, nr. 1    
Koninklijke boodschap
 
2 8 september 2016, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 8 september 2016, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 
2 8 september 2016, koninklijke boodschap, nr. 1     KST345321
Koninklijke boodschap
 
2 8 september 2016, voorstel van wet, nr. 2     KST345322
Voorstel van wet
 
2 8 september 2016, memorie van toelichting, nr. 3     KST345323
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het betrokken EU-dossier, de betrokken EU-wetgeving, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.