VVD en Tweede Kamerverkiezingen 2017

Met dank overgenomen van Parlement.com.

De VVD i had bij de verkiezingen van 15 maart 2017 Mark Rutte i als lijsttrekker. De titel van het verkiezingsprogramma luidde 'Zeker Nederland'. Vóór de verkiezingen had de VVD 41 zetels, na 15 maart had de partij er 33.

Op de tweede plaats stond minister Jeanine Hennis i, gevolgd door fractieleider Halbe Zijlstra i. Nieuwkomers waren onder anderen de vakbondsbestuurder Dennis Wiersma i en de politieke assistenten Sophie Hermans i en Bente Becker i. Veel zittende leden stonden niet op verkiesbare plaatsen.

1.

Verkiezingsprogramma 2017

De VVD ging de verkiezingen in met het programma: 'Zeker Nederland'. Het was vooral gericht op immigratie en integratie, minder regels voor de arbeidsmarkt en de zorg en investeren in veiligheid en justitie, defensie.

Speerpunten van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 zijn:

Economie/begroting

 • tien miljard euro aan lastenverlichting voor bedrijven en burgers.
 • het aantrekkelijker maken om een vast contract aan te bieden. Loondoorbetaling bij ziekte voor kleine bedrijven (tot 25 werknemers) wordt daarom verkort naar één jaar.
 • het moet weer mogelijk worden om meerdere tijdelijke contracten en tijdelijke contracten van langere duur aan te bieden.
 • tijdelijk opheffen van de sollicitatieplicht als je een opleiding gaat volgen die je klaarstoomt voor een baan.
 • cao’s moeten niet langer algemeen verbindend zijn voor alle bedrijven uit een sector.
 • iedereen moet een eigen pensioenpotje krijgen met een duidelijk overzicht van de eigen ingelegde pensioenpremie en het opgebouwde vermogen. Dit potje kan wel collectief worden beheerd.
 • een flexibel aanvullend pensioen: het moet bijvoorbeeld mogelijk worden om een deel direct op te nemen (bij pensionering) om je hypotheek af te lossen of om te schenken aan je kinderen.
 • investeren in innovatie. Innovatie vraagt investeringen voor de lange termijn en een stabiele en betrouwbare wet- en regelgeving. Het huidige innovatiebeleid moet doorgezet worden waarbij goed gekeken wordt waar het beleid aangevuld dan wel verruimd kan worden en of extra investeringen nodig zijn.
 • meer investeren in kennis. Nederland moet aantrekkelijk zijn voor hoogopgeleide mensen uit het buitenland die bijdragen aan onze welvaart. Daarom willen wij een ‘kennismigrantenregeling’ op basis van een puntensysteem. Hierbij kijken we niet alleen naar het inkomen dat je gaat verdienen, maar ook naar je opleidingsniveau, werkervaring en taalvaardigheid.

Zorg

 • een flexibele AOW: je moet de keuze hebben om de AOW later in te laten gaan wanneer je besluit langer door te werken.
 • de VVD is voor een breed basispakket. Dure medicijnen vallen in dit pakket mits hun effectiviteit is aangetoond.
 • er moet een norm komen voor verpleeg- en verzorgingshuizen met betrekking tot levenskwaliteit, wensen van bewoners en de indeling van hun dagelijks leven. Instellingen die deze norm langdurig niet halen, worden gesloten.
 • vasthouden aan het scheiden van wonen en zorg.

Veiligheid en justitie

 • investeren in (meer) wijkagenten.
 • agenten worden in principe niet aangemerkt als verdachten in een onderzoek naar het gebruik van geweld.
 • meer preventief fouilleren, cameratoezicht, samenscholings- en gebiedsverboden voor relschoppers die overlast veroorzaken.
 • zwaardere straffen voor het bezit van (semi-)automatische wapens en moord en doodslag.
 • afschaffen van de vervroegde invrijheidstelling.
 • andere landelijke aanpak problematiek van softdrugs.
 • uitbreiding van de speciale antiterreureenheden.
 • uitbreiden van de bevoegdheden van de veiligheidsdiensten. De bevoegdheden moeten ook worden aangepast aan de nieuwste technologische ontwikkelingen en communicatiemiddelen.

Defensie

 • fors meer investeren in defensie. Prioriteit is het volledig op orde brengen van de basis- en inzetgereedheid van de gehele krijgsmacht.
 • constant investeren in manschappen, nieuw militair personeel en innovaties.
 • behouden van alle defensieonderdelen (marine, luchtmacht, landmacht en marechaussee).
 • de uitgaven aan defensie moeten op termijn op het Europese NAVO-gemiddelde zitten.

Immigratie en integratie

 • er moeten consequenties worden verbonden aan het niet voldoen aan de inburgeringsplicht, zoals het verliezen van de verblijfsvergunning, geen sterkere verblijfsstatus kunnen krijgen, geen Nederlander kunnen worden of geen uitkering meer krijgen.
 • meer opvang in de regio en geen asielaanvragen meer in Europa. Alleen met hervestigingsprogramma's kunnen mensen naar Nederland komen.
 • stoppen van het stapelen van asielaanvragen. Dat wil zeggen dat herhaalde aanvragen verkort afgedaan worden en het beroep niet in Nederland mag worden afgewacht. Bij herhaalde aanvragen kan men niet in hoger beroep gaan.
 • Nederland moet geen migranten uit veilige landen aannemen. Deze veilige landen moeten hun eigen inwoners terugnemen. Medewerking van deze veilige landen kan als voorwaarde gesteld worden bij ontwikkelingshulp, handelsrelaties en het sluiten van verdragen.
 • afschaffen van gemeentelijke opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen. uitgeprocedeerde asielzoekers moeten Nederland verlaten.
 • het strafbaar stellen van illegaal verblijf en de hulp hierbij.

Letterlijke tekst

2.

Kandidaten 2017

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de kandidaten.

 

Meer over