Brief regering; Rapport extern onderzoek op AFM toetsingen van de herbeoordelingen rentederivaten door banken - Zelfstandig ondernemerschap - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 21 juli 2019
kalender

1.

Tekst

31 311 Zelfstandig ondernemerschap

Nr. 172 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIňN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 juni 2016

Op 4 december jl. heb ik uw Kamer geÔnformeerd over onjuistheden en onvolledigheden in de herbeoordeling door banken van rentederivaten in het MKB, alsmede over de hoofdlijnen van de door de Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) beoogde aanpak en maatregelen (Kamerstuk 31 311, nr. 163). Naar aanleiding van de geconstateerde tekortkomingen heeft de Raad van Toezicht (RvT) van de AFM het onafhankelijk onderzoeksbureau Alvarez&Marsal een extern onderzoek laten uitvoeren. De RvT van de AFM heeft de uitkomsten van dit onderzoek met mij gedeeld. Hierbij stuur ik u het rapport van Alvarez&Marsal toe1. Tevens zend ik u de aanbiedingsbrief van de RvT van de AFM en de managementreactie van het bestuur van de AFM toe2.

Onderzoek Alvarez&Marsal

In het rapport concludeert Alvarez&Marsal dat een unieke samenloop van oorzaken in het rentederivatenproject geleid heeft tot tekortkomingen in de toetsingen door de AFM van de herbeoordelingen. Het rapport omvat verder bredere leerpunten voor de AFM. De AFM neemt de uitkomsten van het onderzoek serieus en handelt voortvarend in het oppakken van de leerpunten. Een aantal van deze verbetermaatregelen heeft de AFM reeds in 2015 ingezet. Naar aanleiding van het onderzoek van Alvarez&Marsal zijn vervolgens aanvullende maatregelen genomen.

De Minister van FinanciŽn, J.R.V.A. Dijsselbloem

Noot 1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Noot 2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.


2.

Bijlagen

 
 

3.

Meer informatie

 
 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.