Kamervragen

Met dank overgenomen van J.S. (Jacques) Monasch i, gepubliceerd op dinsdag 28 juni 2016, 2:48.

Vragen van de leden Kerstens, Monasch en Jacobi (allen PvdA) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Toezichthouders MCL gaan er fors op vooruit» (ingezonden 27 juni 2016)

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het artikel «Toezichthouders MCL gaan er fors op vooruit»? 1

Vraag 2

Bent u van mening dat met de inwerkingtreding van de Wet normering topinkomens een vrijbrief is gegeven om aan leden van de raden van toezicht bij de eerstvolgende gelegenheid zomaar de hoogst toegestane vergoeding toe te kennen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom?

Vraag 3

Op welke wijze voorkomt u dat toezichthouders massaal «een sprintje trekken» naar de nieuwe maximumnorm? Of zou u dat een goede ontwikke-ling vinden?

Vraag 4

Bent u van mening dat het zeker in een sector als de zorg bij het bepalen van de bezoldiging van bijvoorbeeld de leden van een raad van toezicht, passend zou zijn als daarbij óók gekeken wordt naar de situatie van de mensen op de werkvloer? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Wat vindt u van het feit dat de voorzitter van de raad van toezicht van het MCL in bovenbedoeld artikel spreekt over een «grotere verantwoordelijkheid en hogere belasting» die van toezichthouders wordt verwacht om daarmee een verhoging van zijn bezoldiging te rechtvaardigen, terwijl feitelijk noch van een grotere verantwoordelijkheid noch van een hogere belasting sprake is?

Vraag 6

Bent u van mening dat de in bovengenoemd artikel blijkbaar uit de mond van

een medewerker van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

opgetekende verklaring dat de nieuwe wettelijke norm voor toezichthouders

«vooral ter compensatie van de verlaagde topinkomens van de

bestuurders is bedoeld» niet correct is? Zo nee, waarom niet?

1 Friesch Dagblad van 4 juni 2016 (MCL: Medisch Centrum Leeuwarden)