Brief regering; Reactie op verzoek commissie inzake (financiŽle) stand van zaken met betrekking tot ROC Leiden - FinanciŽle positie van publiek bekostigde onderwijsinstellingen - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 24 augustus 2019
kalender

1.

Tekst

33 495 FinanciŽle positie van publiek bekostigde onderwijsinstellingen

Nr. 98 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 juni 2016

Op 9 juni jl. heeft de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap mij verzocht om de Kamer te informeren over de (financiŽle) stand van zaken met betrekking tot ROC Leiden. In deze reactie ga ik hier op in. Daarnaast zal ik ingaan op het toegezegde (vervolg) onderzoek van adviseurs van ROC Leiden.

Stand van zaken

Op dit moment is de transitiestichting ROC Leiden/ID College in eerste instantie hard bezig om de kwaliteit van het opleidingsaanbod van ROC Leiden versneld te verhogen; het statutair doel van de transitiestichting. Er wordt daarnaast gewerkt aan de uitvoering van de overige afspraken die zijn vastgelegd in de versnellingsovereenkomst ęsamen versnellenĽ en de transitieverklaring. Deze documenten zijn reeds in het bezit van de Kamer. ROC Leiden en het ID College werken toe naar ťťn governance-structuur.

Om de reeds gemaakte afspraken en voorwaarden die verbonden zijn aan de financiŽle bijdrage van maximaal Ä 40 miljoen nogmaals te benadrukken en te verduidelijken heb ik recentelijk een brief naar ROC Leiden gestuurd waarin deze afspraken en voorwaarden zijn weergegeven.

Zoals eerder is gemeld aan de Kamer zal in het najaar van 2016 de volgende tranche beschikbaar gesteld worden. Ik zal de Kamer voorafgaand aan het verstrekken van deze tranche op de hoogte brengen van de laatste stand van zaken omtrent de transtitie en de stappen die gezet zijn t.a.v. de kwaliteitsverbetering de ontwikkeling van de financiŽle positie van ROC Leiden.

Onderzoek adviseurs

Tijdens het AO Governance van 18 februari jl. (Kamerstuk 31 524, nr. 287) heb ik, naar aanleiding van de motie Rog en Jasper van Dijk (Kamerstuk 33 495, nr. 90), toegezegd om een (vervolg) onderzoek uit te laten voeren naar de daadwerkelijk geleverde prestaties van adviseurs van ROC Leiden. Ik kan u melden dat een extern bureau inmiddels bezig is met dit onderzoek. De verwachting is dat het onderzoek in september 2016 klaar zal zijn. Ik zal de Kamer in het najaar informeren over de uitkomsten.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker


 
 

2.

Meer informatie

 
 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.