Juiste foto in paspoort cruciaal voor veilige persoonsherkenning

Met dank overgenomen van I.S.H. (Ingrid) de Caluwé i, gepubliceerd op donderdag 16 juni 2016, 3:23.

Vragen van het lid De Caluwé (VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over vereisten die aan pasfoto’s worden gesteld

 • Bent u bekend met de Fotomatrix Model 2007?
 • Bent u ervan op de hoogte dat steeds meer controlepunten gebruik maken van gezichtsherkenningstechnologie ter controle of de foto in het paspoort overeen komt met degene die het paspoort toont?
 • Deelt u de mening dat pasfoto’s, mede uit oogpunt van veiligheid, in alle gevallen geschikt moeten zijn voor digitale gezichtsherkenning?
 • In hoeverre bent u ervan op de hoogte dat gemeenten ondanks de matrix eigen regels hanteren en dat pasfoto’s bovendien regelmatig ten onrechte worden goedgekeurd, dan wel afgekeurd? Zo worden in sommige gemeenten bijvoorbeeld pasfoto’s, waarop de persoon in kwestie een bril draagt, afgekeurd, terwijl de bril volgens de fotomatrix wél gewoon op de foto gedragen dient te worden.
 • Bent u op de hoogte van de regel dat het gezicht voor digitale gezichtsherkenning volledig zichtbaar dient te zijn en de zijkanten onbedekt dienen te zijn, zodat een meting van ooraanzet tot ooraanzet plaats kan vinden?
 • Heeft u signalen ontvangen dat in geval van haarlokken langs de wenkbrauwen een foto vrijwel altijd wordt afgekeurd, terwijl bij een gelaatsbedekking in verband met een levensbeschouwelijke of religieuze overtuiging wél wordt toegestaan dat gezicht bedekkende kleding langs de wenkbrauwen loopt?
 • Bent u ervan op de hoogte dat bij het dragen van gelaatsbedekkende kleding op grond van religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging de ooraanzet vaak niet zichtbaar is en deze foto’s regelmatig tóch worden goedgekeurd aan het gemeenteloket? Zo ja, hoe beoordeelt u deze gang van zaken?
 • Bent u ervan op de hoogte dat mensen naast de toegestane permanente tatoeages in het gezicht ook tijdelijke tatoeages in het gezicht kunnen hebben (bijvoorbeeld henna) die het aanzien van het gezicht tijdelijk kunnen beïnvloeden, maar dat ook foto’s met dit soort tatoeages vaak worden toegestaan?
 • Bent u bereid tijdelijke tatoeages in het gezicht te verbieden op een pasfoto die gebruikt wordt voor het verkrijgen van officiële documenten zoals een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs? Zo neen, waarom niet?
 • Heeft u gegevens over de bijdrage van pasfoto-automaten aan het percentage foto’s dat niet voldoet aan de eisen van de fotomatrix? Wat zijn die gegevens?
 • Bent u bereid de eisen voor pasfoto’s aan te scherpen zodanig dat pasfoto’s aan alle eisen voldoen voor elektronische gezichtsherkenning? Zo ja, op welke wijze? Zo neen, waarom niet?
 • Bent u tevens bereid de informatievoorziening bij gemeenten en fotografen zodanig te versterken, dat het aantal onterecht goedgekeurde dan wel afgekeurde pasfoto’s tot een minimum wordt beperkt? Zo ja, op welke wijze? Zo neen, waarom niet?