Minister Blok bagatelliseert huurverhogingen

Met dank overgenomen van H.C.M. (Henk) Krol i, gepubliceerd op woensdag 25 mei 2016.

De verhuurderheffing is 50PLUS al jaren een doorn in het oog. Het leidt tot huurstijgingen tot wel 25 procent. Veel huurders zijn ten einde raad. Dat minister Blok van Wonen dit bagatelliseert is te erg voor woorden!

Mijn inbreng bij het algemeen overleg Staat van de volkshuisvesting/Woononderwerpen met minister Blok van Wonen en Rijksdienst:

“Wonen met zorg, ook wel het huisvesten van ouderen, is één van de vier prioritaire thema’s op volkshuisvestelijk gebied. Urgentie voelt 50PLUS echter nog steeds onvoldoende bij de regering. In september heeft de Tweede Kamer een 50PLUS-motie aangenomen waarin minister Blok werd verzocht met voortvarendheid de regie te nemen in de aanpak van het tekort aan ouderenwoningen na ommekomst van de eindrapportage van het aanjaagteam. Bijvoorbeeld aan de hand van een landelijk actieplan.

Ten langen leste ontvingen wij maandag de reactie van de minister op dit rapport. Een nogal beknopt rapport overigens, gezien de tijd die het team actief is geweest.

De reactie van de minister op het rapport van het aanjaagteam benoemt tekorten die er bestaan in het aantal geschikte woningen. Er wordt gesteld dat met hervorming van Woningwet en de Maatschappelijke ondersteuning (WMO) de verantwoordelijkheid voor wonen en zorg primair ligt bij de gemeenten. Dit is maar ten dele terecht. Regionale verschillen in woon- en zorgbehoeften bestaan, maar het tekort aan geschikte woningen voor ouderen is wel degelijk een landelijk maatschappelijk probleem. Deels veroorzaakt door het overheidsbeleid langer zelfstandig wonen. Het Rijk moet alle betrokken partijen van goede instrumenten voorzien, maar ook dwingend optreden bij te weinig actie of onvoldoende resultaat. Bijvoorbeeld bij het achterblijven van de ontwikkeling van gemeentelijke woon-zorgvisies. Kortom: regie voeren! 50PLUS is dan ook zeer verheugd om in de antwoorden op onze vragen vanmorgen te lezen dat het Rijk “borgt dat lokaal voldoende geschikte woningen voor ouderen worden gerealiseerd”. Borgen betekent immers dat iemand zich voor het nakomen van een door een ander aangegane verbintenis aansprakelijk stelt, volgens de Dikke van Dale. U stelt zich hiermee verantwoordelijk voor het resultaat. Heel goed, want alleen een faciliterende en ondersteunende rol is onvoldoende. En volgens het Aanjaagteam staan de te nemen acties nog in de kinderschoenen, dus de noodzaak is groot. Uit de Staat van de Volkshuisvesting blijkt - de minister geeft dat zelf ook aan - dat veel corporaties zorgvastgoed in hun bezit hebben dat door extramuralisering van zorg leeg komt te staan. Dat is een gouden kans om extra geschikte woningen voor ouderen te realiseren; voor een deel zijn de faciliteiten immers al aanwezig. Volgens de minister heeft slechts 7 procent van de corporaties een strategie hoe om te gaan met deze materie. Schrikbarend laag. Dat levert onnodig leegstand op. Hoe ziet minister Blok dit? Hoe denkt hij dit aan te jagen?

Televisieprogramma De Monitor bevestigde afgelopen weekend wat eigenlijk al bekend was: door het fenomeen passend toewijzen komen veel ouderen met een laag inkomen niet in aanmerking voor een zorgwoning, die in de regel duurder is. Deze kwetsbare groep valt dus tussen de wal en het schip. De minister heeft hen al verwezen naar een woning in een verpleeghuis. Dat is te gek voor woorden. Helemaal gezien het feit dat de regering met man en macht heeft ingezet op langer zelfstandig wonen. Wij vragen minister Blok nogmaals om de regie te nemen om meer geschikte en betaalbare zorgwoningen voor deze groep te realiseren.

In dit licht hebben de minister en ik al eens gewisseld dat het vastleggen van een definitie van zorgwoningen, dan wel seniorenwoningen, haken en ogen kent. Tot dusver heeft niemand het antwoord, dus wij willen graag met de minister tot een oplossing komen door met betrokken partijen om de tafel te gaan. Op deze wijze kunnen concrete resultaten ook beter gemeten worden. Is de minister bereid om dit te initiëren?

De situatie zal ook niet verbeteren zolang de minister blijft inzetten op het middensegment, en de verkoop van sociale huurwoningen doorgaat. Wachttijden voor deze woningen zijn nog steeds hoog, zo bleek gisteren uit een rapport van Rigo, en veel ouderen met lage inkomens en hoge zorgkosten zijn hierop aangewezen. Deze mensen kunnen geen kant uit. Zeker gezien het feit dat de huren de laatste jaren zo gestegen zijn, soms met wel 25 procent, dat mensen ten einde raad zijn. Dat minister Blok dit bagatelliseert is te erg voor woorden.

Daarnaast wil bijna een kwart van de 55-plussers verhuizen. Het aantal zorgwoningen en nultredenwoningen die zijn toegewezen zijn wel gestegen, maar volstrekt onduidelijk is hoe lang mensen moeten wachten op een dergelijke woning en of het hen überhaupt lukt zo’n woning te verkrijgen. Nog even afgezien van het gebrek aan een definitie. Is de minister bereid hier nader onderzoek naar te doen?

De verhuurderheffing is 50PLUS al jaren een doorn in het oog. Het leidt tot onnodig hoge huren, niet in de laatste plaats voor ouderen met zorgbehoefte. 50PLUS heeft al eerder gepleit voor het idee om de Regeling Vermindering Verhuurderheffing ook te laten gelden voor verhuurders die in seniorenwoningen dan wel zorgwoningen investeren. Is de minister inmiddels bereid te overwegen hier een proef mee te doen?

Seniorencomplexen, moeilijke markt voor starters en studentenhuisvesting, hoge huren, er zijn nog heel veel belangrijke onderwerpen te bespreken, maar helaas ontbreekt daarvoor de tijd.”