Brief inzake uitnodiging werkconferentie burgemeester van de toekomst, 20 juni 2016 - Voorstel van wet van het lid Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester

Deze brief is onder nr. O toegevoegd aan wetsvoorstel 33239 - Initiatiefvoorstel Deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van het lid Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester; Brief inzake uitnodiging werkconferentie burgemeester van de toekomst, 20 juni 2016
Document­datum 18-05-2016
Publicatie­datum 18-05-2016
Nummer KST33239O
Kenmerk 33239, nr. O
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

33 239 Voorstel van wet van het lid Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester

O BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 mei 2016

Bij brief van 15 december 2015 heb ik u de voortgang van het visietraject omtrent het ambt van burgemeester geschetst, in reactie op de wens vanuit de Tweede Kamer om een aanvullende beschouwing over de rol en positie van de burgemeester in deze tijd en de toezegging (T02109) aan de Eerste Kamer om de regie te voeren in de discussie over de rol en positie van de burgemeester, met als afgeleide zijn aanstellingswijze. Inmiddels hebben vier expertbijeenkomsten plaatsgevonden en worden aanvullende activiteiten en onderzoeken ontplooid.

Op maandagmiddag 20 juni 2016 organiseer ik in Den Haag de werkconferentie «De burgemeester van de toekomst». Ik wil u bij dezen van harte uitnodigen om deze werkconferentie bij te wonen en uw bijdrage te leveren aan het debat over de toekomst van het burgemeestersambt. Een wezenlijk debat - ook met het oog op de verkiezingen en kabinetsformatie, als doorkijkje naar de tweede lezing van de deconstitutionalisering van de Kroonbenoeming - over de rol en positie van de burgemeester in een veranderend lokaal bestuur.

De focus ligt daarbij dus op de rollen en positie van de burgemeester, zijn taken en bevoegdheden en als afgeleide de aanstellingswijze. Commissaris van de Koning Wim van de Donk, burgemeester Arno Brok, prof. Jacques Wallage (ROB) en ikzelf zullen spreken. Congresvoorzitter is burgemeester Liesbeth Spies. Na het plenaire gedeelte is er gelegenheid voor interactieve beleidsvorming en discussie in werkgroepen, met plenaire terugkoppeling en afsluiting. Ook is er ruime gelegenheid voor netwerken en gesprekken. Voor dit congres heb ik breed uitgenodigd onder bestuurders, wetenschappers, politieke partijen en vertegenwoordigers uit de veiligheidsketen en het bedrijfsleven.

Meer informatie vindt u via deze link:

http://www.congresenstudiecentrum.nl/producten/werkconferentie-de-burgemeester-van-de-toekomst.aspx

Locatie en programma

De conferentie vindt plaats in: «Spaces» De Rode Olifant, Zuid Hollandlaan 7, 2596 AL Den Haag

Het programma ziet er als volgt uit:

12:00 Inloop met netwerklunch

13:00 Opening door congresvoorzitter Liesbeth Spies

13:15 Inhoudelijke bijdragen door Minister Ronald Plasterk, CdK Wim van de Donk, burgemeester Arno Brok en prof. Jacques Wallage

14:30 Werkgroepen

16:00 Plenaire discussie

17:15 Afsluiting door BZK

17:30 Netwerkborrel

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar vngcongressen@vng.nl, zijnde het congresbureau van de VNG, bij wie de feitelijke organisatie berust.

Ik hoop u op 20 juni te mogen begroeten.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.