Regering moet daad bij woord voegen

Met dank overgenomen van H. (Harry) van Bommel i, gepubliceerd op vrijdag 6 mei 2016, 15:21.

Vorige week vond het debat over het burgerinitiatief Teken tegen Kernwapens plaats. Mijn collega Michiel Servaes van de PvdA diende toen een motie in die ik medeondertekend heb, samen met een aantal andere collega’s. In de motie roepen we de regering op om zich binnen de VN Open Ended Working Group (OEWG) actief in te zetten voor doeltreffende maatregelen, waaronder de start van onderhandelingen over een internationaal verbod op nucleaire wapens. Het ziet er echter niet naar uit dat de regering uitvoering wil geven aan deze motie, ondanks dat hij aangenomen is en de minister heeft toegezegd om ermee aan de slag te gaan. Daarom stelde ik met mijn collega Sjoerd Sjoerdsma de volgende vragen:

1

Herinnert u zich de motie Servaes c.s., ingediend op 28 april tijdens het debat over het burgerinitiatief Teken tegen Kernwapens, waarin uw wordt opgeroepen om u binnen de VN Open Ended Working Group (OEWG) actief in te zetten voor doeltreffende maatregelen, waaronder de start van onderhandelingen over een internationaal verbod op nucleaire wapens? (1) Herinnert u zich ook dat in dezelfde motie de regering tevens wordt verzocht om ook andere lidstaten van het NAVO-bondgenootschap bij deze onderhandelingen te betrekken?

2

Herinnert u zich de vragen van de heer Sjoerdsma (D66) over de uitvoering van deze motie gesteld tijdens het debat: “Ik begrijp dat deze werkgroep maandag begint. We gaan nu niet stemmen over deze motie. De motie heeft nog geen meerderheid. De minister behandelt deze motie alsof zij een meerderheid heeft. Neemt hij de motie over? Of zegt de minister: oordeel Kamer, maar weet dat ik maandag wel aan de slag ga met deze motie”? Herinnert u zich ook uw antwoord: ‘Het is dat laatste’?

3

Is het u bekend dat in een gesprek tussen leden van de Noorse delegatie, PAX medewerkers, Noorse campaigners en de Nederlandse delegatie, de Nederlandse delegatie stelde dat de Nederlandse delegatie geen instructie vanuit uw ministerie heeft gekregen naar aanleiding van het debat? Is het u verder bekend dat leden van de Nederlandse delegatie aan andere NAVO lidstaten aangeven dat de aangenomen motie Servaes c.s. geen enkele invloed zal hebben op de Nederlandse positie tijdens de OEWG? (2)

4

Deelt u onze mening dat het zeer onwenselijk is dat de Nederlandse delegatie in de eerste week van de OEWG daardoor geen uitvoering heeft gegeven aan de motie Servaes c.s.?

5

Bent u bereid de Nederlandse delegatie met grote spoed een nieuwe instructie te sturen, te weten dat deze zich binnen de VN Open Ended Working Group (OEWG) actief in dient te zetten voor doeltreffende maatregelen, waaronder de start van onderhandelingen over een internationaal verbod op nucleaire wapens? Bent u tevens bereid de delegatie te instrueren om ook andere lidstaten van het NAVO-bondgenootschap bij deze onderhandelingen te betrekken?

6

Bent u bereid deze instructie nog voor de start van de tweede en laatste week van deze OEWG sessie (op 9 mei aanstaande) aan de missie in Geneve te sturen?

7

Bent u er van op de hoogte dat 9 landen tijdens de OEWG het voorstel hebben gedaan dat de Algemene Vergadering van de VN in 2017 een onderhandelingsconferentie zou moeten samenroepen om te gaan onderhandelen over een internationaal verbodsverdrag op kernwapens? (3) Bent u er tevens van op de hoogte dat 127 VN lidstaten een zogenaamd VN working paper hebben ingediend waarin zij oproepen om met spoed een nieuw juridisch bindende maatregel in te stellen om kernwapens te verbieden en elimineren? Bent u ervan op de hoogte dat ook de Latijns Amerikaanse en Caribische landen (CELAC) (4), een groep eilandstaten in de Stille Oceaanlanden (5), Mexico en Nicaragua hebben aanbevolen te beginnen met deze onderhandelingen?

8

Op welke wijze zal de regering uitvoering geven aan de motie Servaes, gezien de vele voorstellen om te beginnen met onderhandelingen over een kernwapenverdrag?

9

Bent u bereid deze vragen vóór 9 mei te beantwoorden?

(1) Motie van het lid Servaes c.s. over doeltreffende maatregelen om te komen tot een kernwapenvrije wereld, Kamerstuk nr. 34419-11

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016Z08727&did=2016D18016

(2) Over dit gesprek op 3 mei jongstleden deed PAX direct verslag aan de indieners

(3) https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/088/41/pdf/G1608841.pdf?OpenElement

(4) https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/075/17/pdf/G1607517.pdf?OpenElement

(5) https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/041/64/pdf/G1604164.pdf?OpenElement