Brief regering; Reactie op verschillende verzoeken EU-pakket anti-belastingontwijking (ATAP) - EU-voorstel: Richtlijn inzake vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken COM (2016) 26

Deze brief is onder nr. 2 toegevoegd aan dossier 22112 - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie i en dossier 34418 - EU-voorstel: Richtlijn inzake vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken COM(2016)26.

1.

Kerngegevens

Officiële titel EU-voorstel: Richtlijn inzake vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken COM (2016) 26; Brief regering; Reactie op verschillende verzoeken EU-pakket anti-belastingontwijking (ATAP)
Document­datum 18-04-2016
Publicatie­datum 19-04-2016
Nummer KST344182
Kenmerk 34418; 22112, nr. 2
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

34 418 EU-voorstel: Richtlijn inzake vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken COM (2016) 26 i 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Nr. 2 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 april 2016

Met deze brief reageer ik op een aantal verzoeken van uw Kamer die alle betrekking hebben op het pakket van de Europese Commissie over anti-belastingontwijking (ATAP). Het betreft:

  • 1. 
   de informatieafspraken inzake het parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Richtlijn inzake vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken, COM (2016) 26 i;
  • 2. 
   het verzoek van de vaste commissie voor Financiën om uiterlijk één week voorafgaand aan het algemeen overleg dat is gepland op donderdag 19 mei 2016 de Kamer schriftelijk te informeren over de actuele stand van zaken van de onderhandelingen over het EU-pakket anti-belastingontwijking;
  • 3. 
   het verzoek van het lid Omtzigt om het expliciete standpunt te ontvangen van de regering over het Anti-Tax Avoidance Package, conform de motie-Omtzigt (Kamerstuk 22 112, nr. 2097);
  • 4. 
   het verzoek van het lid Omtzigt om van het kabinet te vernemen op welke wijze het kabinet uitvoering geeft aan de motie-Omtzigt (Kamerstuk 22 112, nr. 2098) en in Brussel kenbaar maakt dat een meerderheid van de Kamer het voorstel voor de richtlijn anti-belastingontwijking wenst te splitsen.
 • 1. 
  Informatieafspraken inzake het parlementair behandelvoorbehoud

In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Financiën van 30 maart 2016 is gesproken over de informatieafspraken inzake het parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Richtlijn inzake vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken, COM (2016) 26 i. De commissie heeft de informatieafspraken als volgt vastgelegd:

«De Staatssecretaris van Financiën zegt toe:

  • de Kamer steeds stap voor stap d.m.v. een afzonderlijke brief te informeren over het onderhandelingsproces rond de richtlijn inzake vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken, inclusief het krachtenveld;
  • geen beslissend standpunt in te nemen en/of onomkeerbare stappen te zetten in de Raad op dit dossier zonder consultatie van de Kamer; en
  • rekening te houden met de op 29 maart 2016 ter zake aangenomen moties n.a.v. het VAO van 22 maart 2016 (Handelingen II 2015/16, nr. 67, VAO Voorstellen van de Europese Unie ter uitvoering van de BEPS-afspraken).»

Deze afspraken zijn een goede weergave van de toezegging die ik eerder hierover heb gedaan. Hierbij bevestig ik dat ik aan deze informatieafspraken gevolg zal geven.

 • 2. 
  Het verzoek om de Kamer te informeren over de actuele stand van zaken van de onderhandelingen over het EU-pakket anti-belastingontwijking

In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Financiën van 30 maart 2016 heeft de commissie besloten mij te verzoeken uiterlijk één week voorafgaand aan het algemeen overleg dat is gepland op donderdag 19 mei 2016 de Kamer schriftelijk te informeren over de actuele stand van zaken van de onderhandelingen over het EU-pakket anti-belastingontwijking.

Hierbij zeg ik u toe dat ik uw Kamer conform dit verzoek tijdig zal informeren.

 • 3. 
  Het verzoek om het expliciete standpunt te ontvangen van de regering over het Anti-Tax Avoidance Package, conform de motie-Omtzigt

Op 29 maart jl. heeft uw Kamer de motie-Omtzigt1 aangenomen, waarin uw Kamer de regering verzoekt over het Anti-Tax Avoidance Package expliciet standpunten in te nemen op alle onderdelen en die op korte termijn met de Kamer te delen. Na de stemming over deze motie heeft het lid Omtzigt aangegeven het standpunt graag binnen twee weken te ontvangen.

Het standpunt van het kabinet over alle onderdelen van het Anti-Tax Avoidance Package is neergelegd in het BNC-fiche dat hierover is opgesteld.2 Ik heb de inhoud nader toegelicht tijdens het algemeen overleg op 10 maart jl. (Kamerstuk 22 112, nr. 2108) en tijdens het voortgezet algemeen overleg op 22 maart jl. Daarnaast heb ik in mijn brief van 24 maart jl. (Kamerstuk 22 112, nr. 2116) uw Kamer geïnformeerd over het standpunt van het kabinet inzake een impact assessment van de switch-overbepaling naar aanleiding van de motie-Neppérus c.s. Ik zal uw Kamer nader informeren in het kader van het schriftelijk overleg over dit onderwerp waarvoor ik de inbreng van uw Kamer op 7 april jl. heb ontvangen.

 • 4. 
  Het verzoek om van het kabinet te vernemen op welke wijze het kabinet uitvoering geeft aan de motie-Omtzigt en in Brussel kenbaar maakt dat een meerderheid van de Kamer het voorstel voor de richtlijn anti-belastingontwijking wenst te splitsen

Op 5 april jl. heeft uw Kamer de aangehouden motie-Omtzigt3 aangenomen, waarin uw Kamer de regering verzoekt in Europees verband het voorstel te doen dan wel te steunen om het Anti-Tax Avoidance Package te splitsen in een pakket maatregelen die door de OESO zijn voorgesteld en een pakket verdergaande maatregelen, en op dit moment alleen het eerste pakket te steunen. Na de stemming over deze motie heeft het lid Omtzigt aangegeven van het kabinet te willen weten op welke wijze het kabinet dit in Brussel inbrengt en kenbaar maakt dat wij nu voor splitsing zijn.

Zoals in het BNC-fiche over het Anti-Tax Avoidance Package ten aanzien van twee van de niet-BEPS-maatregelen in het richtlijnvoorstel is opgemerkt, kent het Nederlandse belastingstelsel al een exitheffing en een algemene antimisbruikregel in het leerstuk van fraus legis. Nederland ziet daarom geen overwegende bezwaren tegen het richtlijnvoorstel op deze twee terreinen. Ook in de Raad bestaat er een breed draagvlak voor deze maatregelen. Met betrekking tot het derde niet-BEPS-voorstel, de switch-overbepaling, heeft niet alleen Nederland bezwaren; ook het draagvlak bij andere lidstaten is hiervoor beperkt. Zoals is opgemerkt in de brief van 24 maart jl. over de positiebepaling in de Raad van de EU tijdens het EU-voorzitterschap zal Nederland waar nodig in de besprekingen de nationale standpunten kenbaar maken. Hierin worden de door uw Kamer aangenomen moties meegenomen. De precieze manier waarop het kabinet recht zal doen aan deze moties en hoe dit in de besprekingen wordt ingebracht, is steeds afhankelijk van het verloop van de onderhandelingen. Zoals ik onder punt 1 heb aangegeven, zal ik geen onomkeerbare stappen zetten en uw Kamer steeds over het onderhandelingsproces informeren.

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes

Noot 1

Kamerstuk 22 112, nr. 2097.

Noot 2

Kamerstuk 22 112, nr. 2071.

Noot 3

Kamerstuk 22 112, nr. 2098.


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.