Motie Van Bommel c.s. over zo spoedig mogelijk indienen van een intrekkingswet - Uitvoering Wet raadgevend referendum

Deze motie i is onder nr. 11 toegevoegd aan dossier 34270 - Uitvoering Wet raadgevend referendum.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Uitvoering Wet raadgevend referendum; Motie; Motie van het lid Van Bommel c.s. over zo spoedig mogelijk indienen van een intrekkingswet
Document­datum 13-04-2016
Publicatie­datum 14-04-2016
Nummer KST3427011
Kenmerk 34270, nr. 11
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2015-2016

34 270

Uitvoering Wet raadgevend referendum

Nr. 11 HERDRUK1

MOTIE VAN HET LID VAN BOMMEL C.S.

Voorgesteld 13 april 2016 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Kiesraad heeft vastgesteld dat er sprake is van een geldig referendum;

van mening dat gevolg moet worden gegeven aan het advies dat door een ruime meerderheid van de kiezers is uitgesproken om het associatieverdrag EU-Oekraïne af te wijzen;

verzoekt de regering, uitvoering te geven aan artikel 11 van de Wet raadgevend referendum en zo spoedig mogelijk over te gaan tot het indienen van een intrekkingswet inzake de goedkeuring van het associatieverdrag EU-Oekraïne,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Bommel

Van Haersma Buma

Verhoeven

Segers

Van der Staaij

Thieme

Grashoff

Krol

Van Klaveren Wilders

1 In verband met een correctie in het dictum.

kst-34270-11 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2016

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 270, nr. 11


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.