Brief commissie; Voorstel van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie voor het behandelen van het Burgerinitiatief “Een dier is geen ding” - Burgerinitiatief “Een dier is geen ding” - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 31 maart 2020
kalender

Brief commissie; Voorstel van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie voor het behandelen van het Burgerinitiatief “Een dier is geen ding” - Burgerinitiatief “Een dier is geen ding”

1.

Tekst

34 437 Burgerinitiatief «Een dier is geen ding»

Nr. 1 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 april 2015

Hierbij brengt de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie (hierna: de commissie) verslag uit over de behandeling van het burgerinitiatief «Een dier is geen ding» houdende het voorstel om dierenmishandeling zwaarder te bestraffen c.q. de bestaande strafmaat ook daadwerkelijk op te leggen. (hierna: het burgerinitiatief).

Op 25 november 2014 hebben de initiatiefnemers een burgerinitiatief ingediend met het voorstel aan de Tweede Kamer om dierenmishandeling zwaarder te bestraffen c.q. de bestaande strafmaat ook daadwerkelijk op te leggen1.

Op 26 maart 2015 heeft de Kamer op grond van het verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (Kamerstuk 34 028, nr. 16) besloten tot het in behandeling nemen van het burgerinitiatief.

In de procedurevergadering van 15 april 2015 heeft de commissie besloten om de Minister van Veiligheid en Justitie te verzoeken de Kamer een reactie te doen toekomen op het burgerinitiatief en na ontvangst van de reactie van de Minister een rondetafelgesprek te organiseren.

Conform het bovengenoemde besluit van de Kamer stelt de commissie voor Veiligheid en Justitie voor het burgerinitiatief te agenderen voor een plenair debat, waarna daarover en over eventuele moties kan worden gestemd.

De voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, Ypma

De waarnemend griffier van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, Hessing-Puts

Noot 1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer


2.

Bijlagen

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.