Brief regering; Kabinetsreactie op het Burgerinitiatief “Een dier is geen ding” - Burgerinitiatief “Een dier is geen ding” - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 31 maart 2020
kalender

Brief regering; Kabinetsreactie op het Burgerinitiatief “Een dier is geen ding” - Burgerinitiatief “Een dier is geen ding”

1.

Tekst

34 437 Burgerinitiatief «Een dier is geen ding»

Nr. 21 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 mei 2015

Uw Kamer heeft mij op 16 april 2015 om een reactie gevraagd op het burgerinitiatief «Een dier is geen ding» (Kamerstuk 34 028, nr. 16). De initiatiefnemers die het burgerinitiatief op 5 november 2014 hebben ingediend bij uw Kamer, vragen om een harde aanpak van dierenmishandeling en zo zwaar mogelijke straffen.

Onder het kabinet Rutte I is een hardere aanpak van dierenmishandeling gestart, die door dit kabinet wordt voortgezet. In het regeerakkoord Rutte II is opgenomen: «de reguliere politie pakt verwaarlozing en mishandeling van dieren hard aan. Zware straffen en verboden om dieren te houden ondersteunen dit beleid».

Aanvankelijk is de keuze gemaakt voor een dierenpolitie met 500 medewerkers. Naar aanleiding van de door uw Kamer aangenomen motie Berndsen-Kuiken van 17 april 2012 is de functie van dierenpolitie ingevuld als taakaccent. In het inrichtingsplan van de nationale politie is opgenomen dat het om minstens 180 politiemedewerkers gaat die dit taakaccent uitvoeren.

Conform het dictum van de motie Graus-Helder van 7 december 2010 heeft het OM met ingang van 1 oktober 2011 het strafvorderingsbeleid voor dierenmishandeling verzwaard (Kamerstuk 32 500 XII, nr. 108). Deze verzwaring is mede gebaseerd op vragen over de bestraffing van dierenmishandeling die het OM in drie burgerfora en via een internetenquête heeft gesteld.

Tijdens het op 16 oktober 2014 gehouden algemeen overleg over huiselijk geweld en dierenwelzijn heeft mijn ambtsvoorganger toegezegd uw Kamer voor het zomerreces van 2015 de evaluatie van het houdverbod voor dieren met een beleidsreactie te doen toekomen en daarbij ook in te gaan op de mogelijkheid van het verhogen van geldboetes voor dierenmishandeling (Kamerstuk 28 345, nr. 131). Die toezegging doe ik gestand en ik zal uw Kamer dan ook voor het reces informeren.

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

Noot 1

Eerder ook gepubliceerd onder Kamerstuk 28 286, nr. 811.


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.