Brief commissie; Voorstel van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie voor het behandelen van het Burgerinitiatief “Een pil teveel maakt geen crimineel” - Burgerinitiatief “Een pil teveel maakt geen crimineel”

Deze brief is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 34433 - Burgerinitiatief “Een pil teveel maakt geen crimineel”.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Burgerinitiatief “Een pil teveel maakt geen crimineel”; Brief commissie; Voorstel van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie voor het behandelen van het Burgerinitiatief “Een pil teveel maakt geen crimineel”
Document­datum 24-03-2016
Publicatie­datum 24-03-2016
Nummer KST344331
Kenmerk 34433, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2015

2016

34 433

Burgerinitiatief «Een pil teveel maakt geen crimineel»

Nr. 1

BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 april 2015

Hierbij brengt de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie (hierna: de commissie) verslag uit over de behandeling van het burgerinitiatief «Een pil teveel maakt geen crimineel» houdende het voorstel om het beleid met betrekking tot de afgifte van de VOG (Verklaring omtrent gedrag) zodanig te wijzigen dan wel te verduidelijken dat een eerste veroordeling voor het in het bezit hebben van een kleine hoeveelheid drugs voor eigen gebruik bij een festival of feest, geen belemmering oplevert bij het verkrijgen van een VOG. (hierna: het burgerinitiatief).

Op 27 januari 2015 hebben de initiatiefnemers een burgerinitiatief ingediend met het voorstel aan de Tweede Kamer om het beleid met betrekking tot de afgifte van de VOG (Verklaring omtrent gedrag) zodanig te wijzigen dan wel te verduidelijken dat een eerste veroordeling voor het in het bezit hebben van een kleine hoeveelheid drugs voor eigen gebruik bij een festival of feest, geen belemmering oplevert bij het verkrijgen van een VOG1.

Op 26 maart 2015 heeft de Kamer op grond van het verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (Kamerstuk 34 028, nr. 17) besloten tot het in behandeling nemen van het burgerinitiatief.

In de procedurevergadering van 15 april 2015 heeft de commissie besloten om de Minister van Veiligheid en Justitie te verzoeken de Kamer een reactie te doen toekomen op het burgerinitiatief.

1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

kst-34433-1 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2015

Conform het bovengenoemde besluit van de Kamer stelt de commissie voor Veiligheid en Justitie voor het burgerinitiatief te agenderen voor een plenair debat, waarna daarover en over eventuele moties kan worden gestemd.

De voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie,

Ypma

De waarnemend griffier van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie,

Hessing-Puts

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 433, nr. 1 2


3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.