Brief inzake afschrift adviesaanvraag Raad voor het openbaar bestuur - Voorstel van wet van het lid Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester

Deze brief is onder nr. N toegevoegd aan wetsvoorstel 33239 - Initiatiefvoorstel Deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van het lid Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester; Brief inzake afschrift adviesaanvraag Raad voor het openbaar bestuur
Document­datum 23-03-2016
Publicatie­datum 23-03-2016
Nummer KST33239N
Kenmerk 33239, nr. N
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Eerste Kamer der Staten-Generaal

1

Vergaderjaar 2015

2016

33 239

N

Voorstel van wet van het lid Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2016

Hierbij doe ik u een afschrift toekomen van mijn adviesaanvraag aan de Raad voor het openbaar bestuur betreffende de positie van de burgemeester.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

kst-33239-N ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2016

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de voorzitter van de Raad voor het openbaar bestuur Den Haag, 21 maart 2016

Zoals u weet, is de Eerste Kamer medio vorig jaar akkoord gegaan met de eerste lezing van de deconstitutionalisering van de Kroonbenoeming. Tijdens dat debat heb ik toegezegd op weg naar de tweede lezing, die onder een volgend kabinet haar beslag zal moeten krijgen, de regie te zullen voeren in de discussie over de positie en - daarvan afgeleid - de aanstellingswijze van de burgemeester. In dat kader heeft mijn ministerie onder andere een viertal expertbijeenkomsten georganiseerd met achtereenvolgens de beroepsverenigingen, de wetenschap, de bestuur-dersverenigingen en wetenschappelijke instituten van de politieke partijen en vertegenwoordigers vanuit de veiligheidsketen. Op 20 juni zal een afrondend congres plaatsvinden, waarvoor ook uw Raad zal worden uitgenodigd.

In 2014 is het onderzoek Majesteitelijk & Magistratelijk: de Nederlandse burgemeester en de staat van het ambt gereed gekomen. In 2015 heb ik op verzoek van de Tweede Kamer een notitie met verschillende varianten voor de aanstellingswijze van de burgemeester uitgebracht; gelijktijdig heb ik ook een beschouwing over Hoofdstuk 7 van de Grondwet uitgebracht. Inmiddels heeft de Tweede Kamer mij verzocht een aanvullende beschouwing over de positie van de burgemeester anno nu uit te brengen. Dit verzoek, gecombineerd met de toezegging aan de Eerste Kamer om de regie in de discussie te voeren, brengt mij ertoe ook de Raad voor het openbaar bestuur, gelet op artikel 17 van de Kaderwet adviescolleges, om advies te vragen over de positie van de burgemeester.

Meer concreet zou ik u willen vragen te reflecteren op de huidige positie van de burgemeester, alsmede welke trends en ontwikkelingen naar uw oordeel bepalend zullen zijn voor het toekomstig functioneren en wat dit dan betekent voor de toekomstige positionering van de burgemeester in de bredere context van het lokaal bestuur. Graag wijs ik u voor wat de context betreft op het inmiddels verschenen rapport van de Studiegroep Openbaar Bestuur en op de onderzoeksopdracht van de door VNG en NGB ingestelde commissie-Van de Donk.

Het staat u vrij in uw advies ook in te gaan op eventuele gevolgen voor de aanstellingswijze van de burgemeester, maar dan graag wel als afgeleide van de positie, ondersteunend aan het ambt. In het verleden is de discussie te vaak andersom (modelmatig) gevoerd.

Graag stel ik u ook in de gelegenheid uw advies toe te lichten tijdens voornoemd congres. Ik verneem graag of u hiertoe bereid bent. Met het oog hierop zou ik het bijzonder op prijs stellen indien u uw advies voor 1 juni zou kunnen uitbrengen.

Uw advies zal ik, evenals de uitkomsten van het congres, de expertbijeen-komsten en eventueel aanvullend onderzoek, betrekken bij de door de Tweede Kamer gevraagde beschouwing, welke omstreeks de zomer zal verschijnen.

Een afschrift van deze adviesaanvraag zal ik doen toekomen aan de beide Kamers.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

Eerste Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 33 239, N 3


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.