Verplichting rookmelders voorkomt meer slachtoffers

Met dank overgenomen van H.C.M. (Henk) Krol i, gepubliceerd op woensdag 16 maart 2016.

Ouderen zijn bijna 3 keer vaker het slachtoffer van woningbrand. Als er niets gebeurt, zal dit stijgen met 60 procent! Rookmelders moeten daarom verplicht worden. Dat is net zo noodzakelijk als bijvoorbeeld een veiligheidsgordel in de auto.

Mijn inbreng bij het algemeen overleg Bouwregelgeving en brandveiligheid met minister Stef Blok van Wonen:

“Ouderen zijn bijna 3 keer vaker het slachtoffer van woningbrand. Als er niets gebeurt, zal dit de komende jaren, door vergrijzing en het langer thuis wonen, stijgen met ruim 60 procent! Niets doen is geen optie, zoals onderzoeker en lector brandveiligheid René Hagen stelt.

De minister verwijst in het kader van brandveiligheid vooral naar de eigen verantwoordelijkheid van zelfstandig wonenden. Dat is maar ten dele terecht. Het is overheidsbeleid dat van kwetsbare mensen gevraagd wordt langer zelfstandig te blijven wonen. Een deel van hen is gewoon onvoldoende in staat zorg te dragen voor brandveiligheid, hetzij fysiek, hetzij mentaal. De overheid heeft hiermee de verplichting mensen hierbij te steunen. Dat gebeurt nu echt onvoldoende!

De brief die minister Blok vorige week stuurde, ‘Brandveiligheid en langer zelfstandig wonen’, is veelzeggend. Hij heeft aangekondigd met veel partijen over van alles en nog wat te gaan overleggen, om zo bewustzijn en kennis te vergroten. Belangrijk, maar zonder een breder palet maatregelen gaat dat heus te weinig effect opleveren. Je kunt niet tegen zorgbehoevende ouderen zeggen: u heeft geen recht meer op een plek in een verzorgingshuis, nu is uw veiligheid uw eigen pakkie an. Met andere woorden: zoek het maar uit.

Ten eerste moeten rookmelders verplicht worden voor alle woningen. Verplicht is al snel een vies woord, maar in dit geval is het net zo noodzakelijk als bijvoorbeeld een gordel in de auto. Die verplichting is er al in de Scandinavische landen en het Verenigd Koninkrijk, en onder meer Brandweer Nederland is - niet voor niets - groot voorstander. Het argument van minister Blok dat een verplichting de marktwerking voor veiligheidsproducten verstoort snijdt dan ook geen enkel hout. Als de minister daar niet aan wil, zal 50PLUS de motie daarover opnieuw indienen.

Een belangrijke taak in de ondersteuning bij brandveilig wonen van ouderen ‘in de wijk’ ligt bij de gemeente. In sommige gemeenten wordt dit al opgepakt maar lang niet overal. 50PLUS wil dat minister Blok in gesprek gaat met de VNG, Brandweer Nederland en andere betrokken partijen om tot concrete afspraken te komen.

50PLUS heeft de minister al eerder bevraagd over de situatie in seniorencomplexen en voormalig verzorgingshuizen. Hier wonen ouderen met een toenemende zorgvraag bij elkaar. Het reguliere Bouwbesluit is hier van toepassing, ook op de brandveiligheidsvoorschriften. Deze zijn echter geënt op zelfredzaamheid. En dat is deze groep niet zondermeer.

De bouwregelgeving voor deze complexen moet worden aangescherpt, bijvoorbeeld door een subcategorie in het bouwbesluit op te nemen. 50PLUS vraagt nadrukkelijk of de minister bereid is dit te onderzoeken en serieus na te gaan welke opties er hiervoor bestaan. Betrek hierbij de mogelijkheden tot het labelen van seniorenwoningen of zorgwoningen tot een aparte categorie. Want daar moet toch een oplossing voor te vinden zijn.

Daarnaast vraagt 50PLUS minister Blok brandveiligheid te betrekken bij zijn toekomstige plan ter bevordering van de beschikbaarheid van geschikte ouderenwoningen. Gisteren lazen we in het Algemeen Dagblad het zorgwekkende bericht dat niet duidelijk is wie er nu eigenlijk verantwoordelijk is. Wie zou dat moeten zijn volgens minister Blok? En welke actie onderneemt hij hierop?”