Brief regering; Aanbieding rapport "Kwaliteit van de toetsing in het hoger onderwijs" - Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 25 augustus 2019
kalender

1.

Tekst

31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 530 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 maart 2016

Hierbij zend ik u het rapport «Kwaliteit van de toetsing in het hoger onderwijs» van de Inspectie van het Onderwijs over de recente ontwikkelingen op het gebied van toetskwaliteit in het hoger onderwijs1.

Aanleiding voor het rapport is het onderzoek «Verdere versterking» naar het functioneren van examencommissies in het hoger onderwijs dat vorig jaar door de Inspectie van het Onderwijs is uitgevoerd.2 Uit dit onderzoek bleek dat er ruimte voor verbetering is als het gaat om het versterken van de kwaliteit van de toetsing.

Het rapport is gebaseerd op de uitkomsten van het inspectieonderzoek naar het functioneren van examencommissies, gesprekken met verschillende deskundigen, een literatuur- en documentanalyse en adviezen van een klankbordgroep, waarin de Vereniging Hogescholen (VH), de VSNU, de NRTO, de NVAO en de studentenbonden (het ISO en de LSVb) vertegenwoordigd waren.

Doel van het rapport «Kwaliteit van de toetsing in het hoger onderwijs» is het gesprek over de kwaliteit van de toetsing in het hoger onderwijs te stimuleren.

De inspectie doet drie aanbevelingen ter verbetering van de kwaliteit van de toetsing:

  • 1. 
   De inspectie adviseert instellingen de komende jaren extra aandacht te besteden aan de kwaliteit van de toetsing, en dan met name de samenhang bij de toetsing, de professionalisering en de organisatorische inbedding. Versterking van de interne en externe kwaliteitszorg rond professionalisering hoort daarbij, en past bij een kwaliteitscultuur.
  • 2. 
   Ten tweede beveelt de inspectie de koepels aan de kennisdeling tussen instellingen te faciliteren, ook over de grenzen van het hbo en wo heen.
  • 3. 
   Tot slot adviseert de inspectie de Minister om onderwijskundig onderzoek naar de kwaliteit van toetsing en naar de toetsdeskundigheid van docenten en onderwijskundig leiders in het hoger onderwijs te stimuleren.

De klankbordgroep is positief over het rapport. De aanbevelingen worden omarmd door de klankbordgroep en de koepels gaan daarmee ook aan de slag; zowel de VSNU (op 9 maart 2016) als de VH (op 26 mei 2016) organiseren een conferentie over het functioneren van de examencommissies in het hoger onderwijs. Tijdens deze conferenties gaan professionals met elkaar in gesprek over de kwaliteit van de toetsing in het hoger onderwijs. Daarnaast zal het rapport door hogeronderwijsinstellingen gebruikt worden om intern het gesprek te voeren over de kwaliteit van de toetsing.

Ik treed met de koepels in gesprek over de wijze waarop onderwijskundig onderzoek kan bijdragen aan het versterken van de kwaliteit van de toetsing in het hoger onderwijs.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

Noot 1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Noot 2

Kamerstuk 31 288, nr. 434


2.

Bijlagen

 
 

3.

Meer informatie

 
 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.