Amendement Dik-Faber waarmee schoolpleinen rookvrij worden gemaakt - Wijziging van de Tabakswet ter implementatie van Richtlijn 2014/40/EU, inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten

Dit amendement i is onder nr. 9 toegevoegd aan wetsvoorstel 34234 - Wijziging Tabakswet ter implementatie van de richtlijn inzake de productie, presentatie en verkoop van tabaks- en aanverwante producten i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de Tabakswet ter implementatie van Richtlijn 2014/40/EU, inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten; Amendement; Amendement van het lid Dik-Faber waarmee schoolpleinen rookvrij worden gemaakt
Document­datum 27-01-2016
Publicatie­datum 27-01-2016
Nummer KST342349
Kenmerk 34234, nr. 9
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

34 234 Wijziging van de Tabakswet ter implementatie van Richtlijn 2014/40 i/EU, inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten

Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER

Ontvangen 27 januari 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I wordt na onderdeel J een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ja

In artikel 10 wordt na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende:

 • 2a. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over het instellen, aanduiden en handhaven van een rookverbod op de terreinen behorende tot een gebouw of inrichting, die in gebruik zijn bij een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra, of een instelling als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

II

Artikel VI wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.
 • 2. 
  Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
  • 2. 
   In afwijking van het eerste lid, treedt artikel I, onderdeel Ja, in werking op 1 januari 2020.

Toelichting

Veel jongeren beginnen met roken op het schoolterrein. Met een rookvrij schoolterrein wordt een norm neergezet dat roken niet normaal is. Een steeds groter percentage scholen is rookvrij, maar de 100% is nog niet in zicht. De indiener van dit amendement meent dat wetgeving nodig is als stok achter de deur. Op 1 januari 2020 zal dit artikel inwerking treden, tot die tijd hebben scholen zelf de tijd om een rookvrij schoolterrein te bewerkstelligen.

Dik-Faber


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.