De stemmingen in verband met het wetsvoorstel Premieheffing over uitkeringen op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en wijziging van enkele an... - Handelingen Tweede Kamer 1986-1987 25 november 1986 orde 4

1.

Kerngegevens

Officiële titel Handelingen Tweede Kamer 1986-1987 25 november 1986
Document­datum 25-11-1986
Publicatie­datum 26-01-2016
Nummer 251186 2 4
Aantal pagina's inclusief bijlagen/index/etc 64
Kenmerk 19735, Blz. 1469 - 1651
Originele document in PDF

2.

Tekst

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Premieheffing over uitkeringen op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en wijziging van enkele andere wetten (19735), en over: -de motie-Groenman over de extra premie-opbrengst als gevolg van de samentelling van loon en uitkering (19735, nr. 13).

(Zie vergadering van 20 november 1986.)

©

De Voorzitter: Mevrouw Groenman heeft mij medegedeeld, dat zij haar amendementen op stuk nr. 15 heeft ingetrokken.

De artikelen I t/m XIV worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Ter Veld c.s. (stuk nr.14) tot invoeging van een artikel XlVa.

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

De artikelen XV, XVa, XVI, XVII, XVIIa, XVIII en XIX en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PPR en de PSP tegen dit wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

In stemming komt de motie-Groenman (19735, nr. 13).

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de PvdA, de PPR en de PSP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.